މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅަށް ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމުން ހޫނު ރައްދެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މައްސަލާގައި ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސްބޭފުޅުން ހޫނު ރައްދު ދެއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.


އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މައުމޫން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި "ވަކި އިރެއް އަންނަންދެން މަޑުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް" ކަމަށެވެ.

"ކީއްކުރަންތޯ މަޑުކުރަންވީ؟ އަދި ތި ބުނާ އިންތިޚާބަކީ ބޭއްވޭނެ އިންތިޚާބެއް ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އަދި އިންތިޚާބު ބޭއްވިޔަސް ކިހިނެއް ކަމެއް ނަތީޖާ ދާނީކީ ނޭނގޭ. ކޮން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނީކީ ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ އިންތިޚާބެކޭ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް،" މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ މެދު އުންމީދެއް ނެތް ރާގެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ އިސް އެއް ލީޑަރު މައުމޫންގެ އެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވައްޓާލުމަށް ފާޅުގައި ގޮވާލެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި (އޮތް) ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން ފާޅުގައި ގޮވާލުމަކީ ތަހުގީގުކޮށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ސަމާސާ ކަމެއް ނޫން،" ކުރިން މައުމޫންގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާގެ އެހެން ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ލީޑަރުންގެ ފޮރުވިފައިވާ އެޖެންޑާ [މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅުން] ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިއީ "މަވެތި ކަމުގެ އިންތިހާ" ނޫންތޯ ވިދާޅުވެ އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ހުރި އެކަކު ވެސް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ "ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަން" ގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް ވާހަކަ ކަމުގައި ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓު،

މައުމޫންގެ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް ބަޔަކު އިންތިހާބަކާ ނުލައި ވެރިކަން ބަދަލު ކުރާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓު،

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ކޮންމެ ބަޔަކާ މެދު ވެސް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، ވަނީ މައުމޫނާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ރޭ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

ޕީއެސްއެމާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުގެ ބޭރުން ދިވެހި ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބަޣާވާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.