ސައީދުގެ ރައްދު: މިފެންވަރުގެ ރަންވޭއެއް ސަރަހައްދުގައި ނޯންނާނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި އަލަށް ހެދި އާ ރަންވޭއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިތުރު ރަންވޭއެއް މި ސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޯޓު، އޭ380 ގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އޭ380 ރަންވޭއަށް ތިރިކޮށްލާނީ، އެއާބަސް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ދިވެހި ޕައިލެޓް އަލީ އަހްސަން އެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހެދި އާ ރަންވޭ. މި ރަންވޭ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި.:.-- ފޮޓޯ:އަހުމަދު ނިޝާތު

އެކަމަކު، ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭ380 ޖައްސަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ އުދުުހުންތަކާ ހިލާފަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވައި، ސައީދު ވިދާޅުވީ "ސަރަހައްދުގައި މިވަގުތު މި ފެންވަރުގެ ރަންވޭއެއް" ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އާ ރަންވޭ މަތީގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަންފާއެއް ހޯދަން، ބޭނުންވާ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ވެސް ވިދާޅުވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމަކީ "ގުރުބާން ކުރެވޭ ކަންބަޅިއަކަށް ވެގެން ނުވާނެ" ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު އެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފުން އުވާލަން. އަނެއް ދުވަހު ވިދާޅުވެފާނެ ފުލުހުން އުވާލަން. އަނެއް ދުވަހު ވިދާޅުވެދާނެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އުވާލަން. އަނެއް ދުވަހު ވިދާޅުވެދާނެ މުޅި ދައުލަތް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރަންވީއޭ. އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާ މި ބޭފުޅުން ހަމަހޭގައި ބާއޭ ތިއްބަވަނީ؟" އެމްއޭސީއެލްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުމުގައި ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައީދު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. އާ ރަންވޭ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ މި ފެންވަރުގެ ރަންވޭއެއް ސަރަހައްދުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް. - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސުއޫދު ވަނީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމު ތަރައްގީ ކުރާ ސްޕީޑުގައި، އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓަކީ ދިވެހިން ފަހުރުވެރިވާ، ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ބިނާ ކުރި އެންމެ ބޮޑު ރަންވޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ސައީދު ވިދާޅުވީ އާ ރަންވޭއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 13 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމިފައި އޮތް ހައި ސްޓޭންޑާޑް ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށް، ރާއްޖެއަށް 50،000 އެނދު ގެނައުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދޮރާއްޓަކީ ވެސް އެއާޕޯޓަށް ގެންނަ ތަރައްގީ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އެއާޕޯޓުގައި ހިނގަމުން އަންނަ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތަކުން މިސާލު ނަންގަވައި ސައީދު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ގައުމުގެ ކަންކަމުގައި އަގު ވައްޓާލުން ކަމަށެވެ. މިއީ، އެކަމަކު، ގައުމުގެ އަގު ވައްޓާލަން ޖެހޭ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެއާޕޯޓުގައި އެންމެ ބޮޑެތި މަތިންދާ ބޯޓުފަހަރު ޖެއްސޭތީ ދިވެހިން އެކަމާ ފަހުރުވެރިވާން ޖެހެ އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ބޭރުގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ އެހީ އާއި ލަފައާއެކު ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއަކީ ކުރިއަށް އޮތް 10-15 އަހަރު، ފަސޭހަކަމާއެކު، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިންގޭނެ ވަރުގެ މަޝްރޫއެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ސައީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ތާރީހުގައި ބިނާ ކުރެވުނު އެންމެ މުގައްދަސް ބޮޑު ބިނާއަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ޝަރަފާ ގުޅިފައި އޮތް ރަންވޭ ކަމަށެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ. މި ތަން ހުޅުވާނީ ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނޭ: އެމްއޭސީއެލް

ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިނގަމުން އަންނަ ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއޭސީއެލުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް، އާ ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 3،400 މީޓަރު އަދި ފުޅާމިނުގައި 60 މީޓަރު ހުރެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ) އާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ރަންވޭ ހަދަނީ ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިގެންނެވެ. އެ މި ލޯނުގައި ރަންވޭގެ އިތުރުން 45 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރެވޭނެ ފިއުލް ފާމަކާއި 80،000 ޓަނުގެ ކާގޯ ފެސިލީޓީއެއް ހެދުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނި ގޮތުގައި، އާ ރަންވޭ ހުޅުވަން، ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާއިރު، އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފަ އެވެ. ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އާދަޔާ ހިލާފު، މުޅިން އާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.