ޚަބަރު / ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރު

ތިން އަތޮޅެއްގެ ރަށްތައް ގުޅާލަން އިއުލާންކޮށްފި

ތ. ވޭމަންޑޫގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ވޭމަންޑު އާއި ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލަން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި.

މ، ތ، އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް ގުޅާލުމަށް ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ޑިޒައިންކޮށް، އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީ އާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

ލ. އާއި ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެއް ކޯޒްވޭއިން ގުޅާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ކެމްޕެއިންގައި އެ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވަނީ އެ ރަށްތައް ގުޅާލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

Dhanbidhoo aai Isdhookalaidhoo gulhaalaanan: Ibu

Dhanbidhoo aai Isdhookalaidhoo gulhaalaanan: Ibu

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ލ. ރަށްތަކެއް ގުޅާލުމަށް ރައީސް ވައުދުވުން--

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މުޅިންހެން ގުޅާލަނީ އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ ރަށްތަކެކެވެ.

ރަށްތައް ގުޅާލާ ގޮތް

* ލ. ކުނަހަންދޫ - ލ. މެންދޫ ކޯޒްވޭ

* ލ. ކަލައިދޫ - ލ. ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ

* ލ. ހިތަދޫ - ލ. މެންދޫ ކޯޒްވޭ

* ތ. ވޭމަންޑޫ - ތ. ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ

* މ. މުލި- މ. ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ

އެ މަޝްރޫތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ބައެއް ރަށްތައް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ކޯޒްވޭތަކުން ގުޅާލައިފަ އެވެ.

35 ކޮމެންޓް, 101 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 85%
icon sad icon sad 6%
icon angry icon angry 9%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މާރަނގާ - އައްޑޫ ސިޓީ

10 July 2019

300މ ޑޮލަރުހޭދަކޮށް ބްރިޖްއަޅާފައި އެއިންއަގުނެގުމެއްނެތި މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް 488މ ޑޮލަރުގެބްރިޖެއް އަޅަން ސޯލިޙްގެސަރުކާރުންނިންމެވީ ކޮންއުސޫލަކުންތޯ؟ * * އާބާދީގެ 4 ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަމީހުން ދެކުނު 3 އަތޮޅުގައި އުޅޭއިރު 30 ހާސް އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ. * * ރައީސް މައުމޫނާއި، ނަޝީދު އަދި ޔާމިންވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ “ރަނގަޅުއަގަކަށް ހުޅުމީދޫ - ހިތަދޫ ބްރިޖަކުންގުޅާލެވޭނެ” ކަމަށް. މިއީ ޢިންތިހާބްގައި ވޯޓްދެއްވުމުގެ މުހިންމުއެއްބޭނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންފަ

10 July 2019

އައްޑޫގެ ރަޖިސްޓްރީގައި 30000 މީހުން ތިބި ނަމަވެސް، އޭގެތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައި. މާލޭގައި އުޅޭ ގިނަ އައްޑޫ މީހުން މިހާރު ތިބެނީ މާލެ ވެފަ. ގިނަ މީހުން ލަދުގަނޭ ތިމަންނާމީ އައްޑޫ މީހެކޭ ބުނަންވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

ހިސެން

12 July 2019

މަމީ އައްޑު މީހެއް މާލޭގެ ބިން ވެސް އޮވޭ މިހާރު.. އަހަރެންގެ ދަރިން ހުންނާނީ އައްޑު ގަ ރެޖިސްޓްރީ ކޮއްފަ... މާލެވެގެން މާލެ މީހުނަ ލިބެނީ ކޯޗެއްބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ނެތީމޭ

10 July 2019

ތިޔާއީ ފޫނެތް ފަޔަށް ފެން ފުރުން ފަދަ ކަމެކޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީގ

10 July 2019

އަދި މީހުން ހޭލުންތެރިވެސް ކުރުވާތި. މިހާރު ވާގޮތަކީ އަވަށު ވާދަވެރިކަމުގަ ރަށުވާދަވެރިކަމުގަ ރުޅިއަންނަފަހަރު ގޮސް މަގު ދެބުރިކޮއްލާތަން އަންނަނީ، އެއީ އެންމެންނައްވެސް ލިބޭ ގެއްލުމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަހާފޮޑިދޮންތި//ފޭދޫ

10 July 2019

ތަމަމެން ދެން ބޑިހަދާ، މިފެންނަނީ ތަރައްގިއަކީ، ވައްކަން ކޮށް މުޅި އިގުތިސާދު މާލެ ފަޅުތެރެއަށް އާދޭ! އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އެއްމެ ބޮޑު ބިޔަ މެގަ ޕުރެޖެކުޓަކީ ޑރ. އަފުރާޝީމު އަލީގެ މަރުގެ ރިޕޯރޓު.. އެހޮޔޮ ނުކައި ނުބޮއި ތިބެން ޖެހުނަސް ކޯޓުތައްޠޯހިރުކޮށް ދެއްވާ ރައީސު.... އެއްމެ ފުރަތަމަވެސް އެކަންނުކޮށް އެހެން ޕުރެޖެކުޓެއް މަމެން ނަށް ހަރާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ހާދާލު

10 July 2019

އެއްފަސް ކުރުން ނޫން ތޯ ހައްލަކީ؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިބްޝާ .

10 July 2019

އެއްމެ މުއްސަދި މީހާވެސް ރަގަޅަށްދަނޭ މާލޭބުރިޖުން އޭނާއަށް އިންތިހާއަށް މަންފާވިޔަސް އެއީ މުޅިގައުމުގެ އެދޭގޮތް ނޫންކަން، މިގޮތަށް އަތޮޅުތެރޭ ރައްތައް ގުޅާލުމުން އެރަށުގަހުރި ، (މުއްސަދިމީހާ ދެކޭ) ފަގީރުމީހާގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވެ، ކޮންމެ 5އަހަރަކުން އެމީހުން ކާރިއަށް ގޮސް އެނޑާފޮނި ނުވިކޭނެކަން އަދި މާލޭގަ 20 - 30 ހާސް ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށްދީފަ ހުންނަ އިމާރަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފާނެމީހަކު ނެތި ހުސްވާނެކަން..

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން.

11 July 2019

ތީ ހަމަ ހިޔާލީ ފޮލައެކެވެ. އައްޑޫގަ ބިމާ ގުޅުވާފަ ހުރި ރައްތައް މަދީތަ؟ މިތާ ނޫޅޭ މީހެއް. އެންމެން ގޮސް ހުޅުމަލޭ ބްރިޖްގަ ދުއްވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިހި

10 July 2019

މިފެށެނީ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް... މެގަޕްރޮޖެކްޓޭކިޔާ މިތާ ކާރުހާނާއެއް އުފައްދައިގެން ކެވޭނެ ރާކަނިމަހެއް ނޯންނާނެ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަފްރާދު

10 July 2019

ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ތިޔަ އަޅުއްވައިދެއްވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ތިޔައީ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކެއްގެ ގިނަދުވަސްވީ އުއްމީދެއް ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ވަޢުދު ފުޅެއްވެސްމެ ތިޔަ މަސައްކަތްޕުޅަށް ކުރިއެރުމާ ފާގަތި ކަމަށް އެދެން ސަރުކާރު ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަވާލެއް ވަރަށް ހަރުދަނާކަމަށް ފެނޭ !

The name is already taken The name is available. Register?

ރަންނަމާރިޔާ

10 July 2019

ކަލޭ ހާދަ މޮޔައޭ..ތަރައްގީ ކިޔަން އިގުނީމަ ނިމުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

7777

10 July 2019

ވަޓް އަ ޖޯކް. ނުވާނެ ތިކުދިންނަކަށް. މީހުން ޖަލަށްލުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ. ތިއީ ލޮލުގަ އަޅުވާ އަނދުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ވާލުސޮރު

10 July 2019

ތިއީ އެންމެ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ހިސާބު ގަނޑު ދޯ. ގިނަ ދިވެހިން ލާމާއި މީމުގެ މުއްޔަށް ދާހިތް ނުވަނީ އެ ހިސާބު މީހުން އެހެން ދިވެހިންނަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާތީއޭ ބުނާ އަޑު އަހަން. ހާއްސަކޮށް ލާމު އަތޮޅުގައި ޕާޓޭން ގިނަވުމާއި ވައްކަމާ ފޭރުން އެހާ ބޮޑު

The name is already taken The name is available. Register?

ފަޅޮލޭ

11 July 2019

ހަަހަ ވަޓް އަ ޖޯކް. ދެން މާލޭގަ ޕާޓޭން މަދުކަމުންތަ އެންމެން މާލެ އަންނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޖޯ

12 July 2019

ލ. އަށް އެންމެދާހިތްވަނީވެސް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!