މާލޭގެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހޭ ތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް: އަނދުން ހުސެއިން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައި މާލޭގެ މީހުން 100 ޕަސަންޓު ގޮނޑި އެމްޑީޕީ އަށް ދޭ އިރު، އެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހޭ ތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސެއިން) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ހެންވޭރުގައި ހުރި ގުދަންތަކަކާއި ގެތަކެއްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އަނދުން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މާލެ އިން އެމްޑީޕީ އަށް ގޮނޑިއެކޭ ބުނެފި ނަމަ، ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އެ ޕާޓީ އަށް ދެނީ 100 ޕަސަންޓު ކަމަށެވެ.

ހެންވޭރު އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އިމާރާތެއް އަނދައި އަޅިއަށްވެފައި.--- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އިންތިހާބެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ، މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން "އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން" އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުކޮށްދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮށްދޭން ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ތެދުވެ މާލެ ހަމައަކަށް އަޅުވަން އަނދުން ހުސެއިން ގޮވާލެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލޭގެ 11 ގެއެއްގައި 400-500 މީހުން ދިރިއުޅޭ އިރު، ކަމެއް ދިމާވާ އިރަށް އެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހޭ ތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތެވެ.

"މި ސަރުކާރު އިތުރަށް ޓެކްސް ނެގިޔަސް، އިތުރަށް އެހީ ހޯދިޔަސް، ބައިވަރު ބްރިޖު ނޭޅިޔަސް މާލެ އިން ބިން ދޫކުރާ މީހުންނަށް ދީ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު މިނުގައި މީހުން އުޅެވޭނެ ތަނަކަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ،" މާލޭގެ މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ މިންވަރު ހާމަކުރައްވައި އަނދުން ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެ އާދޭސް މަޖިލިހުގައި މި ދަންނަވަނީ."

ހުސެއިން ޝަމީމް (އަނދުން ހުސެއިން) މިއަދު މަޖިލިހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އާއި "އެޖެންޑާ 19" ގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ އިން ބިން ދޫކޮށްލާ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ޖާގައެއް ދިނުމަކީ ވައުދެއް ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަމުގެ ބޭނުމަކީ އެމީހުންނަށް ޝަރަފްވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި ދިނުމެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް އަވަސް ވާންވީ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކޮށްދޭންވީ،" މާލެ އިން ބިން ދޫކުރާ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ތަނެއް ހަމަޖައްސަން ގޮވާލައްވައި ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދު ދޭ ވަރުން މިތިބެނީ ލަދުން. މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމާ، ގޮސް މޫނު ދިމާކޮށްލާނީ ކިހިނެއް؟"

ހުސެއިންގެ ވާހަކަ ނިންމަވާލައްވަމުން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ ޖާގަ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށް ދިނުމަށް މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން އޭނާ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ހ. ތިލަފުށި ގޭގެ ގުދަނުގައި ރޯވެގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއާ އިތުރު ތިން ގުދަނަކާއި ހަތް ގެއެއް އަނދައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވި ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ވަނީ ފިހިގެން މަރުވެފަ އެވެ.