ނުރައްކާ އޮތް އާއިލާތަކުގެ ހާލަތު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބަލަން ފަށަން އަންގަނީ

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ކުދިން ވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް އާއިލާތައް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް މިހާރު ވެސް އެނގޭނެތީ، އެފަދަ އާއިލާތަކުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓާ ކުރުމުގެ މަސަައްކަތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަށަން، އެ މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި، އުމުރުން އަދި އެންމެ ދެ އަހަރުވެސް ނުވާ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން، އެ ކޮމިޓީން ވަނީ އެފަދަ ކުށްތައް ހުއްްޓުވުމުގެ ޒިންމާ އޮތް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ރޭ ސުވާލުކޮށް، މައުލޫމާތު އެއްކޮށްފަ އެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން ކޮމިޓީގެ ރޭގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަންދޫބުން ވެސް އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީ އަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތެވެ.

ރޭގެ ބައްދަލުވުމާއި އޭގެ ކުރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން، ހޯދާފައިވާ ހޯދުން ތަކަށް ބިނާކޮށްް، ހަ ކަމެއް ކުރަން އަންގަން ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެންމެ އަވަހަށް ކުރަން އަންގާނެ އެއް ކަމަކީ ނުރައްކާ އޮތް އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއި މިހާރު ވެސް އެކަން އެނގޭ އާއިލާތައްް މޮނިޓާ ކުރަން ފެށުމެވެ. އެ ގޮތަށް އަންގަން ހުށަހެޅުއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ރޮޒައިނާ އާދަމް އެވެ.

"މިހާރު ދައުލަތުގެ ހުރި މައުލޫމާތުން، ކަށަވަރުން ވެސް އެނގޭނެއޭ ކޮން ކުދިންނެއްތޯ ރިސްކްގައި ތިބީ. ކޮން ގެތަކެއްގެ ކުދިންނެެއް ތޯ، ކޮން އާއިލާތަކެއްގެ ކުދިން ކަން ރިސްކްގައި މި ތިބީ،" އާއިލާތަކުގެ ހާލަތު ބަލަން ފެށުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ އާއިލާތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ކުދިންނަށް ނުރައްކާތެެރިކަން ބޮޑު އާއިލާތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދޭނެ އެވެ. ރަށްރަށުގައި ހުރި ސިއްހީ މުއައްސަސާތައް ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަފާ ދޭނެ އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ތިބީ ކޮންކޮން ބައެއްތޯ ބަލައި، އެ މީހުން ދޫވެފައި ތިބި ތިބުން މުރާޖައާކޮށް، އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަން ފަށަން އަންގަން ވެސް ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމި އެވެ. އަނެއް ކަމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސަައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތް ހުރި ގޮތް ބެލުމެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމި ކަންތައްތައް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް އަންގާނީ މުގައްރިރު ޖީހާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފޮނުއްވާ ސިޓީފުޅުތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ކަންތައްތައް ކުރަން އަންގަން ފާސްކުރީ ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ އަދި މުނިކާފަ މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ތިން މީހުން ވެސް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކޮށްގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަން ކޯޓުން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ފުލުހުން ކުރަނީ އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ކާފަ އާއި 82 އަހަރުގެ މުނިކާފަ އަށެވެ. ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް ކުރަނީ އިހުމާލުވުމުގެ ތުހުމަތެވެ.