މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކަށް ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.


އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިލަން ހުއްދަ ނުދީ އޮތީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މޮނިޓަރިން އަށް ލާފައިވާ ރަށްރަށާއި ކުރިން މޮނިޓަރިންއަށް ލުމަށް ފަހު އެކަން އުވައިލިތާ 14 ދުވަސް ހަމަނުވާ ނުވާ ރަށްތައް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ހުއްދަ ނުދީ އޮތީ މިހާރު ވެސް ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ މާލެ އާއި ށ.ނަރުދޫ އަދި ނ.މަނަދޫގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިތުރުން މޮނިިޓަރިން އުވައިލުމަށް ފަހު 14 ދުވަސް ނުވާތީ ހއ. ތަކަންދޫ، ށ.މިލަންދޫ، ކ.ހިންމަފުށި އަދި ކ. ތުލުސްދޫގަ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ވަނީ 25 ރަށެއްގައި މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. އެއީ މޮނިޓަރިން އުވައިލިތާ 28 ދުވަސް ހަމަނުވާ ރަށްތަކަށް ހުއްދަ ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ. އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުން ޝަކުވާކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިލި ރަށް ރަށުގައި ވެސް މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގައި ކޮވިޑުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭވައި މިސްކިިތަށް ދާއިރު ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުމާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން މިސްކިތަށް ނުދިއުމާއި ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުން މިސްކިތައް ނުދިއުން އަދި މިސްކިިތަށް ދާއިރު ގެއިން މުސައްލަ ހިފައިގެން ދިއުން ހިމެނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާތާ މިހާރު މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ވަނީ މިސްކިތްތަކުގެ ކާޕެޓުތައް ނަގައިފަ އެވެ.