އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނެތި މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުން ގާނޫނާ ޚިލާފް، ބައެއް މެމްބަރުން ދެކޮޅު

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހާޒިރުވެގެން ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ، އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް އެގޮތަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް، މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާތީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މީގެކުރިން ބާއްވަމުން ދިޔައީ މެމްބަރުން ގޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށެވެ. އެކަމަކު މާދަމާގެ ޖަލްސާ ވަކި ޚާއްސަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެގެން ބާއްވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުުގެ ރައީސް މުހަައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ.

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު އޮންނަ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވަނީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ މުވައްޒަފުންނާއި ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ސެންޓަރުން ފާސް ދޫކޮޮށްފައިވާ މީޑިއާތަކާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދޭ އާންމުންނަށް އެކަންޏެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުން ހިމަނާފައެއް ނުވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެގެން ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭ،" އުޝާމްގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭ ނުވަތަ ފުލުހުން ހުއްދަ ނުދެނީސް، ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުުގެ އިދާރާއަށް މިހާރު އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އޭނާ ތިމަރަފުށީގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ހުއްދައާ އެކު މާލެ ވަޑައިގެން މައްސަލަ މަޖިިލީހުގެ ސުލޫކީ ކޮޮމެޓީން ބަލާފައިވާއިރު، ހުއްދަ ނެތި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ހުއްދަ ނުދެއްވަނީސް، މެމްބަރުން ހާޒިރުވެގެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަައިވާ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް އަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއާ ޚިލާފްވާ ނަމަ، އާންމުންނެކޭ އެއްގޮތަށް މެމްބަރުންނާ މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޭރަށް ނުކުންނަ މެމްބަރުން އަދި މުވައްޒަފުންނާ މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ. އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ އެ މީހުންނަށް ލިބިގެން އެކަން ކުރެވޭނީ. އަދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެެނެރަލް ޖެހޭނެ އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންނަށް ވެސް އަންގަން،" އެއް ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޮކްޑައުން އިއުލާން ކުރިއިރު، މާލޭގައި ތާށިވި އެތައް ބަޔަކު ރަށަށް ނުދެވި ތިބިއިރު އަދި ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވެގެން އެތައް ބަޔަކު ޖޫރިމަނާ ކުރަމުން ދާއިރު، އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ މެމްބަރުންނާ މެދު ވެސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

"ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ވެސް ވާނީ ހަމަ ހަމަ،" އެހެން ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެގެން ޖަލްސާ ބާއްވަން ނަޝީދު ނިންމެވީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޖަލްސާތައް ނުބާއްވައި، މަޑުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި ޖަލްސާތައް ބާއްވާނީ މާސްކް އަޅައިގެން ފަހަރަކު 42 މެމްބަރުން ތަޅުމަށް ވަންނަ ގޮތަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލާ ޚިލާފްވާ މީހުން ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާކޮށް އަދި ދެވަނަ ފަހަރު އެކަން ތަކުރާރު ކޮށްފި ނަމަ، ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވެގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.