ތިން މަހަށް ފަހު އުފަލުން ހުކުރަށް

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ސާއިފް އަލީ އަށް، މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހު ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި އުނދަގޫވީ އެންމެ ކަމަކާ އެވެ: ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރެވުމެވެ.


އޭނާގެ ބަހުން ނަމަ "ކޮންމެ ހުކުރަކު ވެސް ހީވަނީ ބޮލުގައި ބޮޑު ކަމެއް އޮންނަހެން" ނެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުމާ އެކު، މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނުކުރާތާ ވެސް ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދު މާލޭގެ މިސްކިތްތައް އަލުން ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ހުޅުވާލުމުން، ސާއިފް ހުރީ މިސްކިތުގަ އެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި "އެ އުނދަގޫތައް އޭނާގެ ސިކުނޑިން މިހާރު ބޭރުވެއްޖެ" އެވެ. އެހެންކަމުން ހުރީ އުފަލުންނެވެ.

"...މިއަދު އެކަން މި ފަސޭހަވީ. ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުކުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ނުދާނެ،" ސާއިފް ބުންޏެވެ.

މާޗު 18 އިން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކޮށް 12 ހުކުރު މާޒީވުމަށް ފަހު މިއަދު މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހުކުރަށް ދިޔަ އެވެ. މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް ހުކުރު ނަމާދުކުރީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. ގެއިން ވުލޫކޮށްގެން ދިއުމަށާއި އަމިއްލަ މުސައްލަ ގެންދަން އެޗްޕީއޭން އެންގި އެންގުމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތަބާވި އެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެ އާއި މަގުމަތީގައި ވެސް ހުކުރު ކުރަން މީހުން ސަފު ހެދި އެވެ.

އެކަމަކު އާއްމު ހުކުރުތަކާ ހިލާފަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން އެހާ ގިނައިން ކުޑަ ކުދިންނެއް ނުފެނެ އެވެ. ހުކުރަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މެދު އުމުރުގެ މީހުންނާއި ޒުވާނުންނެވެ.

"ކުރިން އަބަދު ދަރިފުޅާ އެކު ހުކުރަށް އަންނަނީ. މިއަދު ވެސް އޭނާ ވަރަށް އަންނަން ބޭނުންވި. އެކަމަކު މިއީ ފުރަތަމަ ހުކުރު ވީމާ އަދި ބަލައިލާފައި ގެންނަން ވެގެން މިއަދު ނުގެނައީ،" ފުރުގާން މިސްކިތަށް ގޮސް ހުރި އިބްރާހިމް ހާޝިމް 35، ބުންޏެވެ.

މާލޭގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ތިން މަސް ފަހުން މިއަދު ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ބިރު އަދިވެސް އޮތުމުން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބައެއް މީހުން ނިންމީ ހުކުރު ނަމާދަށް ނުގޮސް ގޭގައި، މެންދުރު ނަމާދުކުރާށެވެ.

މާލޭގައި އަލުން ޖަމާއަތުގައި ހުކުރުކުރަން ފެށުމަކީ ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ އިހުސާސް، ހުކުރު ނަމާދާ ނުލައި ނުކުރެވެ އެވެ.

"އަދި ހުކުރެއް އައިހެން މި ހީވަނީ. ކުރިން ހުކުރު އައިސް ދާއިރު ނޭނގޭ އެ ދުވަސް އައި ކަމެއް،" ފުރުގާން މިސްކިތުން ދިމާވި ޒުވާނަކު އޭނާގެ އުފާވެރިކަން ހިއްސާ ކުރަމުން ބުންޏެވެ.

މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުމުން، ޓީވީތަކުން، މިދިއަ ތިން މަސްދުވަހު ގެނެސްދިނީ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގައި ކުރާ ހުކުރު ނަމާދެވެ. ދެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޫޑިއޯއިން ފޮނުވި ހުކުރު ހުތުބާ އެވެ. އަލުން ހުކުރު ކުރަން ފެށުމާ އެކު ޓީވީތަކުން އިސްލާމިކް މަރުކަޒުގެ ހުކުރު ވަގުތުން މިއަދު ގެނެސްދިނެވެ.

ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ހާލަތަށް ކޮވިޑް-19 ގެނެވުމުން ކުރީގެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލަން ފަށައިފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހުއްދަދިނީ، މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖަމާއަތުގެ ނަމާދަށެވެ.