ސަފާރީގައި ހިނގީ ރޭޕެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މެންދުރު އޮންލައިނުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

ރޭޕެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޮޅުވާލެއްވީ އާޒިމާ ޝަކޫރު ކަމަށް "މެންދުރު"ން ކުރާ ތުހުމަތަށް އާޒިމާ އިންކާރުކުރައްވާ

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިއަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން "މެންދުރު އޮންލައިން"ގައި ޖެހި ލިޔުން އެ ވެބްސައިޓުން ނަގައި މިރޭ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.


ޖޫން 28 ގައި "މެންދުރު"ގައި ޝާއިއުކުރި ލިޔުމުގައި، ދިވެހި ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އެ އަންހެންމީހާ ރޭޕްކުރި ގޮތް އޭނާ ކިޔައިދިން ކަމަށް ބުނެ ޖެހި ތަފްސީލް ވާހަކަތަކަކާ އެކު އާއްމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައިސް ފުލުހުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ އާއިލީ ދެ މީހަކު މާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ދޫކޮށްލީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެންކަމުގެ ތުހުމަތު، އެ ލިޔުމާ އެކު ފެންމަތިވެ، ކަމާބެހޭ އެތައް މުއައްސަސާއަކުން ދަނީ ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތް ބަލަމުންނެވެ.

"މެންދުރު"ގެ ލިޔުން ޖެހިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން "މިހާރު" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އަންހެންމީހާ ވަނީ އެހާތަނަށް އެހެން އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް "މެންދުރު"ގައި ޖެހި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް "މިހާރު" އަށް އޭނާ ކިޔައިދިނީ ސަފާރީގައި މީހަކު އޭނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުގައި އަތްލައި ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. ފުލުހުން ވެސް ބުނަމުންދަނީ އަންހެންމީހާ ފުލުހުންނަށް ދެ ފަހަރު މަތިން ބަޔާންދިން އިރު ވެސް އެ މައްސަލައިގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ އެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި "މެންދުރު"ން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ހެދި އެ ވެބްސައިޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން އަންހެންމީހާ ބޭނުންވާތީ އެކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

"މެންދުރު"ގެ ލިޔުމާ އެކު މައްސަލަ ހޫނުވެފައި އޮންނަތާ ތިން ހަފްތާ ފަހުން އެ ވެބްސައިޓުގައި މިރޭ ޝާއިއުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ "މިފަހުން މެންދުރު އޮންލައިން އިން ބެލި ބެލުމުން އިނގިގެން ދިޔައީ، ސަފާރީގައި ހިނގާފައިވަނީ ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

އެ ލިޔުމާ އެކު ޖެހި ނޯޓެއްގައި "މެންދުރު"ން ކުރިން ބުނެފައި އޮތީ އެ ވެބްސައިޓުން ގެނެސްދީފައި ވާނީ "ރޭޕް ވިކްޓިމް ވަރަށް އަސަރާއި އުނދަގުލާ އެކީ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަކުރުން އަކުރަށް" ކަމަށެވެ. އަދި "މެންދުރު އޮންލައިން"ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަކުން، އެ ލިޔުމުގެ ދިފާއުގައި ބަޔާނެއް ވެސް ނެރުނެވެ.

އެކަމަކު އެ ވެބްސައިޓުން މިހާރު ބުނަނީ "މި މައްސަލަ 'ރޭޕް ކޭސް'ގެ ގޮތުގައި، ބޮޑުކޮށްލީ މީގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ތިބުމުން، މިކަން ސިޔާސީ ކޮށްލުމައްޓަކައިކަން އަދި ނިޔަތުގައިކަން މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ"އި ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމުގެ ތުހުމަތު "މެންދުރު"ން ކުރަނީ ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރަށެވެ.

ރޭޕަކަށް ހެދުމުގެ ތުހުމަތު އާޒިމާ އަށް

"މެންދުރު"ން ބުނާގޮތުގައި ކެންޔާ އަންހެންމީހާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ "ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލާ"، އެ ވެބްސައިޓާ ހަމައަށް ވާހަކަތަކެއް ގެންދެވީ އާޒިމާ އެވެ.

"ވިކްޓިމް ކަމަށް ބުނާ ފަރާތަކުން ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކުޑައިރުކޮޅެއް ވަންދެން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު، ވިކްޓިމް އަށް މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން ވަރަށް އުނދަނގޫވާނޭ ކަމަށް ބުނެ، ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު މެންދުރު އޮންލައިން އަށް ކިޔައިދިނީ ދިވެހި ބަހުން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އާޒިމާ ޝުކޫރެވެ.،" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އެކަމަކު އާޒިމާ އެކަން ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

އާޒިމާ މިރޭ "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ އާއްމުވުމުގެ ކުރިން މި ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އޭނާ އަށް "އެންމެ ގޮތަކުން" ވެސް އެނގިވަޑައިގެންފައި ނެތް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތެއް ފުރަތަމަ ލިބިވަޑައިގެންނެވީ މީޑިއާ އިން ކަމަށާއި މިކަމާ ބެހޭ ވާހަކައެއް އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެއްޗެއް ކިޔައިދެއްވާފައި ނޯންނާނެ ކަމަށް އާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ "މެންދުރު އޮންލައިން" ކިޔާ ވެބްސައިޓެއް ހިންގަނީ ކޮން ބަޔަކުކަން ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"އެ މީހުން ބުނެފައި އޮތް، އެ މީހުން އަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ރެކޯޑިންއާ އެއްޗެހި ވެސް އޮންނާނެއޭ، ހަމަ ދެއްކި ވާހަކަ އަކުރުން އަކުރަށޭ ލިޔުނީ. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކައެއް ވެސް އެ މީހުން އަތުގައި އޮންނަންވާނެތާ،" އާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު

"މެންދުރު"ން މި މައްސަލައިގައި އާޒިމާގެ ނަން ގެނައުމުގެ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތޯ އެހުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ނަން ބޭނުންކުރުމުން ސިޔާސީގޮތުން "ސެންސިޓިވް"ވާނެ ކަމަށް ބަލާފައި އޮވެދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ސިޔާސީ މަސައްކަތުން އެއްފަރާތްވެގެން އުޅުއްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވެ ގޭގައި އަޅުގަނޑު މި ހުންނަނީ ވެސް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސިޔާސީ މީހަކަށް ވީމަ، އޮޕޮޒިޝަންގެ މީހަކަށް ވީމަ އަޅުގަނޑު މަތި އަޅުވާކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. ފުލުހުން ކުރާ ތަހުގީގަކާ ގުޅުވާލާފައި އަޅުގަނޑުގެ ނަން ވައްޓާލީމަ އަނެއްހެން ކިހާ ބޮޑު ގާނޫނީ ނުރައްކަލަކަށްތޯ އަޅުގަނޑު މި ވެއްޓެނީ؟ މި މީހުންނަކީ ރެޖިސްޓަޑް ބައެއް ވެސް ނޫން. މި މީހުންނާ ދޭތެރޭ އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއް؟ އަޅުގަނޑުގެ ހައްގު ހޯދަން ދާނީ ކޮން ތާކަށް؟"

ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނެތް "މެންދުރު"ގައި ލިޔުންތައް ޝާއިއުކުރަނީ ލިޔުނު މީހެއްގެ ނަން ނުޖަހަ އެވެ. އަދި އެ ވެބްސައިޓު ހިންގަނީ ކާކު ނުވަތަ ކޮން ބައެއް ކަމެއް އަދި ގުޅޭނެ ގޮތެއްގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވެސް ވެބްސައިޓުގައި ދީފައެއް ނެތެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައިގެން އުޅުއްވާތާ ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ބައެއް މީހުންނަށް ކުރިން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައި ހުއްޓަސް މި މައްސަލައިގައި އެ ގޮތަށް ވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މެންދުރު އޮންލައިން މިފަދަ ސިޔާސީ ކަމެއްގައި ޖެހިފައި އަދި ގަންބުވާލާފައިވާތީ، ވިކްޓިމްގެ ކިބައިންނާއި އަދި މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން" މައާފަށް އެދޭ ކަމަށާއި "ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭ ވާހަކަތަކަކީ މިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކުރެވޭނޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ، އެކަންކަން އިސްލާހުކުރާނެ" ކަމަށް އެ ވެބްސައިޓުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.