ރިޕޯޓް / ރ. މަޑުއްވަރި

މަޑުއްވަރީން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް!

ރ. މަޑުއްވަރީ ގެއެއް ބަލައި ފާސް ކުރާ އިރު، ފުލުހުން ޕިކަޕެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --- ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން

ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރަށް ތަބާނުވާ ނަމަ ކަރު ބުރިކޮށްލުމާއި ބޮން ގޮއްވައިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމާއި ވައްކަންކުރުމާއި މުދާ ފޭރުމާއި ޅަ އަންހެން ކުދިން ރޭޕްކުރުމާއި އަންހެނުން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުން ފަދަ އަމަލުތަކުން ރ. މަޑުއްވަރި މުޅިން ބިރުވެރިކޮށްލައިފި އެވެ. މަޑުއްވަރީގައި މަޑުމަޑުން ފެތުރެމުން އައި ހައްދުފަހަނައެޅުމުގެ މޫތައް، މުޅި ރަށުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގެންފި އެވެ.

ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ކުޑަ ރަށް، މަޑުއްވަރީ މިހާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ވެއްޓުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅާ ހަމައަށް މަޑުއްވަރީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް އެއް އާއިލާ އެކެވެ. އަޚުވަންތަކަމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެފައި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ މުޖުތަމައެކެވެ. އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2،400 އެއްހާ މީހުން ހިމެނޭ މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅުނު އެންމެން ވެސް ހަމަޖެހުމަށް ލޯބިކުރި އެވެ. މި ގުޅުން ހީނަރުކޮށްލައި ރަށުގެ އަމާންކަން ނިގުޅައިގަތީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގާ ހަރުކަށި ފިކުރެވެ. އެއީ އައިއެސްގެ ވެސް ފިކުރެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީ: އެ ރަށުގައި ހައްދުފަހަނާޅައި ދިއުމުގެ ފިކުރު ފެތުރޭތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ.

މި ފިކުރު ފުޅާކޮށް، ވޭތުވެދިޔަ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ސިކުނޑިތަކެއް ތަޣައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މުޅި ރަށުގެ ހަމަޖެހުމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލައިފި އެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދައިފި އެވެ. މަޑުއްވަރީގައި ދިރިއުޅޭ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އެ ނޫން އެންމެންނަކީ ކާފަރުންނެވެ. މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހުން ބަލައިގަންނަނީ، އެ މީހުންގެ ފިކުރު ގަބޫލުކޮށް، އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމާއި އެ ކަންކަމަށް ވާގިވެރިވާ މީހުން އެކަންޏެވެ.

ހިމަންދޫގެ ކުރިމަތިލުން: މަޑުއްވަރީގައި ވެސް ހަރަކާތް ފުޅާކުރި!

މަޑުއްވަރީގައި މި ފިކުރު ފެތުރުނު ގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ނަން ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގެން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ހައްދުފަހަނައަަޅައިދިއުމުގެ ވިސްނުން އެ ރަށުގައި ފެތުރެން ފެށީ، 1996-1997 ހިސާބުގައި އެ އަތޮޅު ކިނޮޅަހަށް ދޭތެރެއަކުން އައިސް އުޅުނު މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. ޕާކިސްތާނުން ކިޔަވައިގެން ހުރި އެ މީހާ ކިނޮޅަހުގައި ހުރެފައ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަޑުއްވަރީ އަށް ގޮސް ބައެއް މީހުންނާ އެކު ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އުޅުނެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ބަހާއި އަމަލުތަކަށް ހެއްލެނު، މީހުން ވެސް ހިމަންދޫގެ ކުރިމަތިލުމާ ހަމައަށް، ބޮން ހެދުމާއި ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނު ހެދުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަކަށް ނުވަދެ އެވެ.

ކިނޮޅަހުގެ ބައެއް މީހުން މި ވާހަކަ ދޮގުކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ބުނާގޮތުގައި، ކިނޮޅަހުގައި އެއްވެސް މީހަކު އެ ފިކުރަކަށް ތަބާވާނަމަ، އެކަމާ ގުޅުން އޮތީ މަޑުއްވަރީއާ އެވެ.

މަޑުއްވަރީގައި ތިބި އެ ވިސްނުމުގެ މީހުން އޭރު ގަބޫލުކުރީ، އުނގެނެން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި އަރަބި ތައުލީމް ކަމަށެވެ. އިމާމުގެ ފަހަތުގައި، ސަފު ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމާ ވެސް ދެކޮޅު ހެދި އެވެ. ދޭތެރެ ދުރުކުރުން ފަދަ ވަސީލަތްތަކާއި ސިއްހީ ބައެއް ފަރުވާ ދީނުގައި ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރި އެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި އެ ރަށުގެ ދޯންޏެއް ބަލައި ފާސްކުރަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން

އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮތް ގަބޫލުކުރުންތަކުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ގޮސް، ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ކުރިއަށް ނެރުނީ އއ. ހިމަންދޫގައި ކުރިމަތިލުމާ ހަމައިން ކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިމަންދޫގައި އުޅުނު ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު 2007 ގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގީ ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ރަށަށް އެރުމުންނެވެ. އެ މީހުން، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ކުރިމަތިލީ ކޮޅު ތޫނުކޮށްފައި ހުރި ލަކުޑިބުރި އާއި ދަނޑިބުރި އާއި ކަނޑި ހިފައިގެން ބޮލުގައި ހެލްމެޓް އަޅައި މޫނު ނިވާކޮށްގެންނެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުމުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުން "ސެލްތަކެއް" ހަދައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ އަމަލުތައް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ވަރުގަދަ ކުރި އެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ރަށަކީ މަޑުއްވަރި އެވެ. މާލޭގައި، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމާއި ތައުހީދު ކްލާސްތައް ނަގައިދޭ ގެއަކަށް މަޑުއްވަރިން ވެސް މީހުން އައިސް އުޅުނެވެ. މި އެންމެންގެ ހަަރަކާތްތައް ފުޅާކުރަން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ، ހިމަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލުމެވެ. ޖަލުން ނުކުތް އިރު އެ މީހުންގެ ވިސްނުން މާބޮޑަށް ވެސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

ތަމްރީނުކޮށްދިނުމުގެ ކޭމްޕްތަކެއް!

އެންމެ ފަސޭހަ އިން ހަރުކަށި ފިކުރު ފުޅާކުރެވޭނެ ދިމަދިމާތައް ބަލައި، ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނުތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގީ ސިއްރުންނެވެ. ކަންނެލި ދޯނިތަކުގައި ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމާ އެކު އެ ފިކުރުގެ ހަރަކާތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން ހިނގި އެވެ. ހަނގުރާމަ އަށް ހިތް ޖެއްސެވުމަށް ދޯނިފަހަރުގައި އެންމެން އެކުވެގެން ސީޑީތައް އަޑުއަހައި ހެދި އެވެ.

"އެކަމަށް [ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން] ބޫޓް ކޭމްޕްތައް ބާއްވާފައި އެބަހުރި. އިންޓަނެޓް ނެތަސް، ދޯނިތަކުގައި ސީޑީ ޖަހައިގެން އެ ފިކުރު ސިކުނޑިތަކަށް ވައްދާދީފައި އެބަހުރި،" މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޑުއްވަރީގެ ބަޔަކު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ހަނގުރާމަ އަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވިސްނުމުގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ދިވެއްސަކު ފުރަތަމަ ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ މައުލޫމާތުގައި ވަނީ 2009 ގަ އެވެ.

މި ދުވަސްކޮޅު މަޑުއްވަރީގައި ވެސް ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެކި ފޮތްތަކާއި އިންޓަނެޓުންނާއި މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން ފަތުރައި، އެ ފިކުރުގެ އެޖެންޓުންނަށްޓަކައި ޖާނުން ފިދާވާނެ ބަޔަކު ތިބީ އުފައްދައިފަ އެވެ. ބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުން ގެނެސް އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ދީނީ މިންގަނޑުތައް އުނގަންނައިދިނުން ވެސް ފުޅާ ދައިރާއެއްގައި މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސީރިއާ ހަނގުރާމަ އަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ދިޔަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އެއާޕޯޓުން ހުއްޓުވާފައި ވެސް ވެ އެވެ.

މަޑުއްވަރީގެ "ބޮޑުން"!، ފާސްކުރަނީ އެ ގެތައް!

މަޑުއްވަރިން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި، ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރައި ހަނގުރާމަ އަށް މީހުން ފޮނުވަން އެ ރަށުގައި އިސްކޮށް އުޅެނީ ދެތިން ހަތަރު މީހެކެވެ. އެ މީހުންނަށް ތަބާވާ މީހުންނާ އެކު އެ ފިކުރުގައި އުޅެނީ އެ ރަށުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 މީހުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރަށުން ބޭރު މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މަޑުއްވަރީގެ މީހަކު ބުނީ އެ ފިކުރުގައި އެ ރަށުގައި ތިބި ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ރަށުން ބޭރު މީހުންނެވެ. މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބި އެ މީހުން ރަށަށް ގެންގޮސް ބައެއް މީހުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅެނީ އެހީވުމުގެ ނަމުގައި ކަމަށް އެ މީހުން ބުނާ ކަމަށެވެ.

މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިހާރު ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް ބަލައި ފާސްކުރަނީ ބޮޑުން ނުވަތަ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އެޖެންޓުންގެ ގެތަކެވެ.

މި މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ލީޑަރަކީ އެ ރަށު ވިލުދޮޅި، އިސްހާގު އަލީ އެވެ. އައިއެސްގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލަން ރޭވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 2017 ގައި އޭނާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

އިސްހާގު (ވ) އާއި އަފީފް ހައްޔަރުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ. --ފޮޓޯ/ޕީއެސްއެމް

މަޑުއްވަރީގެ ބައެއް މީހުން ވެސް އިސްހާގަށް ކުރަނީ މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް ހަނގުރާމަ އަށް ފޮނުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ.

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިސްހާގަކީ ބޮން ގޮއްވަން ރޭވި މީހާ އެވެ. އެ ރޭވުމާ އެއްގޮތަށް ޖާނުންފިދާވެގެން ހަމަލާދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރަނީ ފުވައްމުލަކު އަލުވިމާގޭ ހުސެއިން އަފީފަށެވެ. މި މީހުން ބޮން ގޮއްވާލަން އުޅުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގަ އެވެ.

އެ ދެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓާއި މޮބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާއި ކޮމްޕިއުޓާ ރިޕޯޓާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރާންސެކްޝަންތަކާއި އޯޑިއޯ ރިކޯޑިންއެއް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި އެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އިސްހާގު ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި "ފިދާއީ ހަމަލާ އަށް ތައްޔާރުވުމަށް"، "މިޝަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް" މިގޮތަށް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްގެ ކޮންޓެންޓް ލިބިފައިވެ އެވެ.

މި ދައުވާގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިސްހާގާއި އަފީފް ދޫކޮށްލީ އެވެ. އެ އަމުރު މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައިި ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް އަލުން ދެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

މި މުއްދަތުގައި، މަޑުއްވަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ހުސެއިން ސިޔާދު، 30، އެވެ. މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ސިޔާދު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ދެން ހައްޔަރުކުރީ، ހަސަން ރާޒީ، 29، އާއި އެ ރަށުގައި އުޅޭ ނ. މަނަދޫ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ނަމެއް ރަށުގެ ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ.

ސިޔާދުގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ، ހުސެއިން ޝިޔާން ވަނީ 2017 ގައި ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފަ އެވެ. އޭނާ ހަނގުރާމަ އަށް ދިޔައީ، އެ އަތޮޅުގެ މީދޫ ބަޔަކާ އެކުގަ އެވެ.

ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ އިތުރަށް ދެން ފާސްކުރީ، ކަނޑުމަތީގައި، މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އިސްމާއިލް އާސިފާއި އިސްމާއިލް ހައްމާދުގެ ގެ ކަމަށް ވެ އެވެ.

ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ތެރެއިން މަޑުއްވަރީގައި ވެސް ގޭންގްތަކުން ވަދެ ދެބައިމީހުން އެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ މީހުން މިހާރު އަރައިގަންނަމުން ދަނީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކަށެވެ. އާމްދަނީ ހޯދަން ލަނޑާ ނަގާ ދޯނިތަކާއި ޑިންގީތަކުގައި ކައިރި ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ވައްކަން ކުރަނީ އެވެ. ޣަނީމާގެ މުދާ ކަމަށް ބުނެ ކައިރި ރަށްތަކުން ވެސް މުދާ ފޭރެނީ އެވެ.

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ މެދު ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް!

މަޑުއްވަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތައް ހުންނަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަކޮށް، ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް ގެތަކަށް މީހުން ވަނުން މަނަލެވެ. އެ ގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއި ކުދިންނަކީ ކޮބައި ކަމެއް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ބައެއް އާއިލާތަކާ އެކު ދިރިއުޅޭ ރަށުން ބޭރު މީހުންގެ ނަމެއް ވެސް މަޑުއްވަރީ ބައެއް މީހުން ނުދަނެ އެވެ.

އާއްމުންގެ ތެރެއަށް އަންހެނުން ނުކުމެ އުޅުން ވެސް މަނަލެވެ. ކުޑަ އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަކަށް ނުފޮނުވަ އެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ކުދިންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅެވެ.

އަންހެން ކުދިންގެ އުމުރުން ނުވަ އަހަރުވުމުން ކައިވެނި ހުއްދަވީ ކަމަށް ބަލައި، އެ ފިކުރުގެ ފިރިހުންނާ ހަވާލުކޮށް އެ ކުދިންތައް ދަނީ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހަދަމުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީގައި ތައުލީމުން މަހްރޫމްކޮށްފައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަ އަންހެން ކުއްޖަކު ތިއްބެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މަޑުއްވަރީގައި ހިންގަމުން އަންނަ އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ބަޝީރު ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ސިފަ ކުރާ ގޮތުން މި ދައުލަތަކީ ކުފުރުގެ ދައުލަތެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ނަފްސާއި ފުރާނައަކީ ގެއްލުން ދެވިދާނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބަޝީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ކައިވެންޏަކާއި ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އުމުރުން 18 އަހަރު ނުވާ ކުދިން އަނބިންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމާއި އެ މީހުންނާ އެކީގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް. ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ހައްގުތައް މަހްރޫމްކޮށްގެން ގެންގުޅުމަކީ އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް،" ބަޝީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ މީޙުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއެއް ކައިރީގައި ދެ ފުލުހަކު ފޯރިމަރަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޑުއްވަރީ އޮންލައިން

ބަޝީރު ވިދާޅުވީ އޮޕަރޭޝަންގައި، ހެކީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް ގިނަ އާލާތްތަކެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސައްހަ ނޫން ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އާ ކަމެއް ނޫން، ނުބަލަން"، ސަރުކާރުން އަޅައެއް ނުލި!

މަޑުއްވަރީގައި ތިބި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކުރުމުން ލިބުނު ޖަވާބަކީ "އެ މީހުން އުޅޭ ގޮތެއް ނުބަލަން" ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި އުޅެނީ ކިތައް އަންހެނުން ކަމެއް، ކިތައް ކުޑަކުދިން ކަމެއް އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގެ އެވެ.

"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނީ އެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން ވެސް ވާނީ ބިރުވެރި ކަމަކަށެވެ. ވެކްސިން ނުދީގެން އެއްޗެކޭ ބުނާ މީހާ "ކާފަރުކުރާ" ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.

"އެ މީހުން އުޅޭ ގޮތާ މެދު ބަހެއް ބުނެލަން އެކަކަށް ވެސް ނުކުރޭ. ބުންޏަސް ގަބޫލެއް ނުވެސް ކުރާނެ،" އެހެން މީހަކު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކޮށްފި ނަމަ ޖަވާބު ކުރުވެފައި ހަރުކައްޓެވެ.

މަޑުއްވަރީގައި ހައްދުފަހަނާޅައި ދިއުމުގެ ފިކުރު ބޮޑުވުމުން 2010 ގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އެ ރަށަށް ގޮސް އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރި އެވެ. އެ ޓީމުގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ވެސް ބޭނުންވެ ދެއްކީ ނުކިޔަމަންތެރި ކަމެވެ. އޭގެފަހުން އެތައް ފަހަރަކު ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ކައުންސިލުން މިކަން ހުށަހެޅި ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެސެސްމެންޓްތައް ހަދައި އޮތީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނާޅަ އެވެ.

މަޑުއްވަރިން މިހާރު އެ ފެންނަނީ އޭގެ ނަތީޖާ އެވެ.

118 ކޮމެންޓް, 704 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 6%
icon sad icon sad 83%
icon angry icon angry 11%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މީނާ

23 December 2019

މީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ބައެއް ރަށްރަޑުން އެދިގެންވެސް މީހުން ފޮނުވައިނުދޭ ބޮޑަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅު އޭރުހުރި މިނިސްޓަރަށް ޖެއްސުމަށް ކަންނޭނގެ އެތާތިބޭނެ އަދާލަތުގެ މީހުން

The name is already taken The name is available. Register?

ވެކްސިން

21 December 2019

ކުޑަހުވަދޫގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ވެކްސިން ނުދޭ ކުއްޖަކު ނުހުންނާނެ! ކުޑަހުވަދޫގައި އުމުރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާ އަދި ކޮށްގެން އުޅޭ އެންމެ މީހަކުވެސް ނުހުންނާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޯދ.ކ

21 December 2019

ކުޑަހުވަދޫ ސްކޫލަކީ ރަށުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ބޭފުޅުން ސްކޫލަށް ގެނެސްގެން ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލެއް! ކުޑަހުވަދޫ ސްކޫލަކީ ޒަމާންވީ ތަޢުލީމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ސްޓޭޖް އައިޓަމްތަކާއި ކުޅިވަރުގެ އެތައް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދާ ރާއްޖޭގައި ނަން ހިނގާ ސްކޫލެއް! "ތަމެންނަށްޓަކައި މަމެން" ރަށާއި ސްކޫލުގެ މަޢުލޫމާތު ސަފުކޮށްލުން ބުއްދިވެރި! 4 އޭޕްރީލް 2020 އަކީ ވޯޓްނަގާ ދުވަސް...! ޝުކުރިއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

އަހަންމަދު2

22 December 2019

ތީ ހުސް ދޮގު

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯލިހުސޯ

21 December 2019

މި ހައްދުފަހަނައަޅައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައިން އުޅެނީ ކުރިމިނަލް ރެކޯޑު އޮންނަ މީހުން. ކުރިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކޮށް ހިތު ހުރިހައި ގޮތަކަށް އުޅެ މުޖުތމަޢުއަށް ނުރައްކާތެރިވެފައި ތިބި މީހުން. މިމީހުން އަނެއްކާވެސް އެހެން ސިފައެއްގައި މުޖުތަމައުއަށް ނުރައްކާތެރި ބަޔަކަށް މިވެގެންދަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫރާނީމާ

24 December 2019

ތެދެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާމިދު ޝާހިދު

20 December 2019

މީ ވަރަށް ބޮޑުވަބާއެއް. މިސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްމިއީ. އެހެނީ، ކުރިން ދީނީ މީހުންނާ ބެހުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއްކަމަށް ދެކިގެން އެމީހުންނާ މެދު އަޅާ ނުލެވި ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިބައިމީހުން މުޅި މުޖްތަމަޢުއަށް ފެތުރިގަނެ ހައްލުނުވާ ހިސާބަކަށް ގޮސްފައިވަނީ. ހައްޔަރުކުރެވޭ ހަރުކަށި މީހުންވެސް ބޯބާލާ، ތުނބުޅި މަތިމަސް ޓްރިމްކޮށްފައި ބޭތިއްބުމާއި، ދުވާލަކު 2 ފަހަރު ނަސޭހަތްދޭނޭ އުސޫލެއް ހަދަންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާތިފާ

20 December 2019

ތީ މަޑޫވަރީގެ ވާހަކަ، ނިކަން އަރާލަބަލަ ގާފަރަށް. މިރަށުގައިވެސް އެބައުޅޭ ތި ފިކުރުގެ މީހުން. ދަރިންނަށް ވެކްސިންނުދީ ކިޔަވާނުދީ އުޅޭ މީހުންތަކެއް އެބައުޅޭ. މުޅި ރަށުގަ ކަޅުހެދުން ލައިގެން މޫނު ނިވާކޮއްގެންއުޅޭ މީހުން. މޫނު ނިވާނުކުރަންޏާ ދީނަށް އުޅެވޭކަމަކަށްނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހިކފނފހިކފނfb

20 December 2019

އެ ވަރުންވެސް މި ކަ މުގެ ތެދު ފަޅާ އަރުވާލި މީހުން އުވާލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫޝިން

20 December 2019

ފަޅާއަރުވާލި މީހުން ނޭ؟ އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓްގައި އޮތީ އިސްރާއާ މިއުރާޖް އެއީ ފްލޯކް ވާހަކަ އެކޭ.... ޝުބުހާނައްﷲ. އެމީހުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރަން ނުކެރި މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންބާ؟ ހަރުކަށި ފިކުރާ އިސްލާމް ދީނާ ގުޅުމެއްނެތް. އިސްލާމް މިބަހުގެ މާނައަކީ ވެސް ސުލްޙަ. ހަރުކަށި ފިކުރަކީ މުސްލިމުންނެތި ކުރަން އިޒްރޭލްގެ މޮސާޑުން ހިންގާ ފިކުރެއް.. ވައްﷲއަޢުލަމް. ސަލާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

20 December 2019

އިލްމުވެރިންމީ ކިހިނެއް ޑިފައިން ކުރާ ބައެއްބާ، މިޒަމާނާ އެކަށޭނަ ބަހެއް ނޫން، އޯވަރޭއޯވަރޭޓަޑް، ކޮންއާޓިސްޓުން ބޭނުން ކުރާކަހަލަ ބަހެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ބުރުޒު

20 December 2019

ޚާއް ޚާއް ހައްހައްހާ. ޣަނީމާގެ މުދަލޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒިންމާ

20 December 2019

މިކަމުންހާމަވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުގެދޯހަޅިކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހުދު

20 December 2019

ޕައިލެޓުންގެ ތެރޭގަވެސް ތިފިކުރުގެ މީހުން އެބައުޅޭ. އެމީހުން ފުލައިޓު ވައްޓައިލަިފިއްޔާއޯ؟ މަ މިހާރު ބިރުގަނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454