ކުޅިވަރު / ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021

ރާއްޖެ ބަލިކޮށް އިންޑިއާ ފައިނަލަށް

އަޝްފާގުގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ

13 އޮކްޓޯބަރ 22:51

މެޗުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ

13 އޮކްޓޯބަރ 22:49

ނާއިޒް އަށް ކުރި ފައުލްއަކާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު ރަތް ކާޑެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:47

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތަރު މިނިޓް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:38

އިންޑިއާގެ ބެންޗުން އޮފިޝަލަކަށް އަނެއްކާވެސް ރީނދޫ ކާޑު ދައްކައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:37

އިންޑިއާ ކޯޗަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑަކާ އެކު ރަތް ކާޑެއް ދައްކާ ބެންޗުން ފޮނުވާލައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:34

އިންޑިއާ ޓީމުން ތިން ބަދަލެއް ގެނެސްފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:33

އައިސަމް އާއި ސަމޫހުގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން އެރުވީ އުމޭރު އަދި ނޫމާން (ހެލްމެޓް)

13 އޮކްޓޯބަރ 22:32

ރާއްޖޭން ދެ ބަދަލެއް ގެނެސްފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:29
13 އޮކްޓޯބަރ 22:28

އިންޑިއާ އަށް އަރިމަތިން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއް ޗެތުރީ ބޮލުން ފޮނުވާލުމުން ގޯލުގެ ތެރެއަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:26

ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) ގެ ބަދަލުގައި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ކުޅެން އަރުވައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:22

އިންޑިއާ އަށް އަނެއްކާވެސް ކޯނަރެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:21
13 އޮކްޓޯބަރ 22:21

އަޝްފާގު ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ގޯލަށް ވަންނަންދަނިކޮށް އިންޑިއާ ކީޕަރު އަތުން ޖައްސާ ގޯލުމަތިން ކޯނަރަކަށް ބޭރަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:20

އިންޑިއާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ރޮނގުގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބޭރުން އަޝްފާގު ވައްޓާލުމުން ހިލޭ ޖެހުމެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:19

ރާއްޖޭގެ ގޯލު އޭރިއާ ތެރޭން ޗެތުރީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:15

މެދު ރޮނގާ ހިމައިން އަޝްފާގު ހަމްޕު އަށް ދިން ބޯޅަ އަށް ހަމްޕު އަރާ ސެންޓޭ އަށް ޖައްސާލުމުން މުޅިން ހުސްކޮށް ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފައިގައި ޖެހިފައި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:13

އަޝްފާގު ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ. --މިހާރު ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ

13 އޮކްޓޯބަރ 22:10

އަޝްފާގު ނެގި ހިލޭ ޖެހުން އިންޑިއާ ކީޕަރު ހިފައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:09

އަރިމަތިން އަޝްފާގު ބޯޅަ ހިފައިގެން ހުސްކޮށް އަރަނިކޮށް އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިއަކު ފައުލް ކުރުމުން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް. އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ރީނދޫ ކާޑެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 22:07

އަނިޔާވި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަދަލުކޮށްފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:06

އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާވެގެން ދަނޑުމަތީގައި މިހާރު ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން

13 އޮކްޓޯބަރ 22:02

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 22:02
13 އޮކްޓޯބަރ 21:59
13 އޮކްޓޯބަރ 21:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ

13 އޮކްޓޯބަރ 21:46

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އެއް މިނިޓް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:45

އަޝްފާގު ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ގޯލުގެ ތެރެއަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:44

ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ އަޝްފާގު

13 އޮކްޓޯބަރ 21:43

އިންޑިއާގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭން ހަމްޕު ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޅައެއް އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ވައްޓާލުމުން ރާއްޖެ އަށް ޕެނަލްޓީއެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:42
13 އޮކްޓޯބަރ 21:41

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުމުން ފަސް މިނިޓް ބާކީ އޮތް އިރު އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ހާފުގެ ތެރޭގައި ކުޅެ ހަމަލާތައް އުފައްދަމުން. ރާއްޖޭގެ ގޭމް ނުކުޅެވި މިސްވާ ބޯޅަތަކުގެ ފައިދާ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ނަގާ ރާއްޖޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ބޯޅަތަކެއް ފޮނުވާލަން ފުރުސަތު ލިބޭ

13 އޮކްޓޯބަރ 21:33

އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން އަރިމަތިން އަރާ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ކީޕަރު ފައިސަލް އަތުގައި ޖެހިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކީޕަރު ބޯމަތިން ގޯލަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:32

އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން އަޝްފާގަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް. އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިއާ އަށް ރީނދޫ ކާޑެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:30
13 އޮކްޓޯބަރ 21:29
13 އޮކްޓޯބަރ 21:28

ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި އަޝްފާގަށް ލިބުނު ބޯޅައެއް މުޅިން ހުސްކޮށް އަރާ ގޯލަށް ފޮނުވާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ޑިފެންޑަރެއްގެ ފައިގައި ޖެހިފައި ކޯނަރަކަށް ބޭރަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:27

މި ވަގުތު އިންޑިއާ އިން މި ވަނީ ފުލުފުލާ ދެ ހަމަލާ ރާއްޖޭގެ ގޯލަށް ފޮނުވާލާފައި

13 އޮކްޓޯބަރ 21:27

ރާއްޖޭގެ ހާފުގެ މެދުތެރޭން އިންޑިއާ އަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ލިބުނު ބޯޅަ ސުނިލް ޗެތުރީ ބޮލުން ފޮނުވާލުމުން ގޯލު މަތީ ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ނުކުތް ބޯޅަ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮށްފި

13 އޮކްޓޯބަރ 21:24

ސެންޓޭ ފޮނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:23

ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ އެއް ކަނާ ދިމާލުން ރާއްޖެ އަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:18
13 އޮކްޓޯބަރ 21:17

ކޯނަރުން ނެގި ބޯޅަ އޭރިއާ ތެރެއިން ޗެތުރީ އޯވަހެޑަކުން ޖެހުމުން ގޯލު އަރިމަތިން ބޭރަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:17

އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގެ އޭރިއާ ތެރެއަށް ހުރަސްކޮށްލި ބޯޅައެއް ކޯނަރަކަށް ރާއްޖޭ ކުޅުންތެރިން ބޭރުކޮށްލައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 21:12
13 އޮކްޓޯބަރ 21:12
13 އޮކްޓޯބަރ 21:10
13 އޮކްޓޯބަރ 21:09

އިންޑިއާ ހާފުގެ މެދަކާ ހަމައިން އަޝްގާފަށް ލިބުނު ބޯޅައެއް އެކަނި ހިފައިގެން އަރާ ގޯލަށް ޖަހަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފައިގައި ޖެހިފައި ކީޕަރަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:08

އިންޑިއާ އަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއް ސުނިލް ޗެތުރީ ފޮނުވާލުމުން ރާއްޖޭގެ ވޯލުގައި ޖެހިފައި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް

13 އޮކްޓޯބަރ 21:08
13 އޮކްޓޯބަރ 21:06

އަޝްފާގު ނެގި ކޯނަރު އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފި

13 އޮކްޓޯބަރ 21:06

އަޝްފާގު ކޯނަރު ނަގަނީ

13 އޮކްޓޯބަރ 21:05

ރާއްޖެ އަށް ކޯނަރެއް

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި މިރޭ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރާ އިރު ދެ ޓީމު މިހާތަނަށް ވަނީ ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި 14 ފަހަރު ބައްދަލުކޮށްފައި. އޭގެ ތެރޭން ރާއްޖެ އިން ތިން ފަހަރު މޮޅުވިއިރު ދެ މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފައި.

އިންޑިއާ މިހާތަނަށް ވަނީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހަތް ފަހަރު ހޯދާފައި. ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ވަނީ ދެ ފަހަރު. އެ ދެފަހަރު ވެސް ތަށި އުފުލާލާފައި ވަނީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ ބަލިކުރުމަށް ފަހު. އޭގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ ފަސް ސެމީ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފައި. މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖެ ބަލިވި ތިން ފަހަރުގެ ތެރޭން ދެ ބަލިވީ އިންޑިއާ އަތުން. އަނެއް ބައްޔަކީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބަންގްލަދޭޝްއާ ކުޅެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންވީ ބަލި. އެއީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އިންޑިއާ ނުކުޅޭ ހަމައެކަނި ފަހަރު. އިންޑިއާ ވަނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ހަތް ފަހަރު ކުޅެ ތިން ފަހަރު ބަލިވެފައި.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދިވެހި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނީ ދެ ފަހަރު. އެންމެ ފުރަތަމަ 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ގޯލްޑަން ޖުބުލީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ބަލިކުރި. އޭގެ ފަހުން 2008 ގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އިންޑިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވި. މިރޭގެ މެޗަކީ މާލޭގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅޭ ތިން ވަނަ ފަހަރު. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ރާއްޖެ އަށް ފައިނަލަށް ދެވޭނެ.

48 ކޮމެންޓް, 11 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 64%
icon sad icon sad 27%
icon angry icon angry 9%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރަތީބާ

15 October 2021

ލަދުންވެސް ބޯހަލާކު. ފުޓްބޯޅަޔަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރިނާރާ ކުޅިވަރޭވެސް ބުނެވިދާނެ. ޒުވާނުން ތަމްރީންކޮއްގެން އާ ފެށުމަކުން ފަށަންޖެހިފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢާދު

14 October 2021

ބާގީން ވެރިކަމުގަތިބީ ކާމިޔާބު ދެއްވާއްވާނީ ވަފާތެރިން ނައް އެކަން އެއޮތީ އެގިސާފުވާން 2008-2018 ދެންވެސް ބާގީން ދޫކޮއް ވަފާތެރިޔަކައް ގައުމު ހަވާލުކުރޭ ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުމިއްޔާ މާތްالله ރަހުމަތާއެކު ގައުމު ކޮށިއެރުމުންސަލާތްމަތްވެ ގައުމުދާނީ އަމާންރިވެތި އަހުލާގާ އިސްލާމް ދީން ސާފުކަމުގަ

The name is already taken The name is available. Register?

ފިލުޅު

14 October 2021

ކޮންމެދޭތެރެއަކަށްވަދެ ބަލާނެ ޔާމީނު ޕްރޮމޯޓްކުރެވޭތޯ! މޮޔަޔާ މިހާރު ރަންނަމާރިޔަށް މީހުން ހައްލާލައިގެން ގެންގުޅުނުދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެ!ޔާމީނު ބަރަކާތްލެއްވީމަތަ ގައުމަށް ތިޔާގިކަން އަންނަނީ؟ޖާހިލަކު ބުނި މައުމޫނު ވެރިކަމުންވަޑައިގަތި ވާރޭފެނާ ކަނޑުގަހުރި މަހާ ހިފައިގެނޭވެސް!މައުމޫނުގެ ޔާމީނުގެ އިރާދައެއް ދުނިޔޭގަނުހިނގާ!ޕީ÷ީއެމް ޕީއެންސީއަކީ ވަފާތެރިންނެއްނޫން!2018 ގެއްލިދިޔަ ސަބަބަކީވެސްއެއީ!ނޭންގެންޏާ ބޮލުގަ ބޭސްވަށާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އަބަދުވެސްމަމޮޅު

14 October 2021

ޒަރިޔަންދޫ، އިންޑިޔާ ކުދިން އެބައުޅޭ ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އަޅައިގެން ރަށަށްދާން. ހެޔޮނުވާނެ މިވެރިން މެޗު ލައިވް ކޮމެންޓަރީއަށް ނަރުވަބަލަ. ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަލަ މެޗުތަކުގަ. ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭއިރު، ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މޮޅުވާހަކަ ހުނަރުވެރިވާހަކަ ކުޅަދާނަ ވާހަކަ ދައްކާނީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން. އަހަރުމެން އަމިއްލައަށް، ލައިވް ކޮމެންޓަރީގައި އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީމާ އަމިއްލައަށް ތިމާމީހާގެ މޮޅުވާހަކަ ދެއްކުމޭ އެއްފަދަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ާސާއަލިބެ

14 October 2021

ފައިސަލް ގެ ދައްކަން މިއަދު މި ފެނުނީ. ކީޕަރަކު ނެތަސް މާރަނގަޅުވާނެ. ގާބިލް މީހުން ތިއްބަ ނޭންގެ ސޮރެއްލީ މީހާ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސްޕޭސް

13 October 2021

ދެން މަހޭ ނޫޅޭނެ މިއުޒިކްޝޯ ބާއްވާކަށް. އަލްޙަމްދުލިﷲ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސައީޑު

13 October 2021

ލޭޓަސް ނިޔުސް: 1. މަހުލޫފު މިއުޒިކްޝޯ ގޭގައި ބާއްވަން ނިންމަހިފި. 2. ގައުމީ ޓީމަށް ދޭން ނިންމި ބޯނާސް އިންޑިޔާ ޒަރުކާރަށް ހަދިޔާ ކުރަށް ނިންމަހިފި. 3. ފުޓްބޯލް އެސޯސިޔޭޝަނުން ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ދެންމެ ގެންލިންޖެ. 4. ރާއްޖޭގެ 2023 އިންތިހާބްގަ އެމްޑީޕީ ފަރާތުން ވާދަ ކުރާ ކެޑިޑޭޓަކީ އިންޑިހާގެ ޗެތުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަޔާ

13 October 2021

އެހެންވާނީ ދަގަނޑޭމެންވެސް މާ ސިޔާސީ ވެގެން އުޅެންޏާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސް

13 October 2021

އަދިވެސް މިއުޒިކު ސޯކުޅެން ނަދުރު ބުނާތި………މަހުލޫފު އައުޓް…

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޕޯޓަރ

13 October 2021

އެހެންނުން ވާނީ! ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ސަޕޯޓްކުރައްވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް، އެކަމަކު އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު ސަޕޯޓްކުރައްވާނީ އިންޑިޔާއަށް! ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ސަޕޯޓްކުރައްވާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް، އެކަމަކު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ސަޕޯޓްކުރައްވާނީ އިންޑިޔާއަށް! ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސަޕޯޓްކުރައްވާނީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް، އެކަމަކު އދގެ ޢާންމު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ސަޕޯޓްކުރައްވާނީ އިންޑިޔާއަށް!!! ވީމާ، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންސަންޓްރޭޝަން ހުންނާނީ ކޮން ދިމާލަކަށް؟ އެވަރު ވީކަން ވެސް ރަނގަޅެއްނުން!

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްޕިތާނު

13 October 2021

މަހޭ އިސްތިއުފާ. މީނައަކީ މިއުޒިކުޝޯ ބާއްވުވުމުގެ އެންމެއިސްމީހާ. ފުޓުބޯޅައަކީ ފުޓުބޯޅަ. އެއީ ނަށައިގެން ކުޅޭއެއްޗެއްނޫން. މީ ދުނިޔޭގެ އެއްތާކުވެސް ކުރާމެއްނޫން. ތާކުންތާކުންނުޖެހޭމީހުންނާ ކަންކަން ހަވާލުކުރީމާ ނުވެނުދާނެގޮތް ފެނިގެން މިދިޔައީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454