28 ޖުލައި

July 28, 2019 27
އައިއޯއައިޖީ: އެންމެ ގިނަ މެޑަލް މޮރިޝަސް އަށް

މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހާސިލްކުރި ގައުމަކަށް މުބާރާތް ބޭއްވި މޮރިޝަސް ވެގެންދިޔައިރު، ރާއްޖެ ނިންމާލީ ހަތް ގައުމު...

July 28, 2019
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފީފާގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 28) - ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަން ނިންމައި "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް" ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައިފި...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 14
ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ އުފުލާނީ ދީމާ!

މާދަމާ ހަވީރު އޮންނަ، މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް، މި ފަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވިދުންގަދަ...

July 27, 2019 6
ރާއްޖެ އަތުން ލެޓްވިއާ އަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ޔުއެފާގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމު އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު ލީގު...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ޝިފާޒު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް، ހަތަރަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ހާފް މެރެތަން އިން މެޑެއްޔެއް ހޯދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރެވުނު ޝިފާޒް މުހައްމަދު އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ވާދަކޮށް 11 ސިކުންތުގެ...

July 26, 2019 7
ސައުދީ ބަލިކޮށް ބޫޓާން ފައިނަލަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ޔުއެފާގެ އެހީގައި ކުރިއަށްދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ބޫޓާން މުބާރާތުގެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 10
ބެޑްމިންޓަން ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާ ދިމާލަށް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އޯޕަން ބައިން ރާއްޖެ އަށް ތިން މެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

July 25, 2019
ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި، އުއްމީދެއްގެ ފެށުމެއް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމު ޓީމު މިއަދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 24
ރަނާއި ރިހިން ޖަރީވެ އަންހެން ޓީޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ކެޓަގަރީގެ ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ މުއީނާ މުހައްމަދާއި ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއާ ސީދާ ހަތަރު ސެޓުން...

July 24, 2019 3
ބޫޓާން ބަލިކޮށް ލެޓްވިއާ ފައިނަލަށް

ޔުއެފާގެ އެހީގައި އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބޫޓާން އަތުން 5-3 އިން މޮޅުވެ ލެޓްވިއާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 9
އައިއޯއައިޖީ: ސަމްހާގެ ރެކޯޑް މަރީ މުގުރާލައިފި

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ސަމްހާ އަހުމަދު ހެދި 10000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގެ އެ...

July 23, 2019
މިކްސް އިވެންޓް ކުއާޓާއާ ހަމައިން ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި މުހައްމަދު ޒީސްތު...

22 ޖުލައި

July 22, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް!

ގައުމީ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމު އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

July 22, 2019 27
ފުޓްބޯޅަ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި، ކޯޗު އެދުނީ ކެތްތެރިވާން

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން މިއަދު މެޔޯޓް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ، މެޗަކުން މޮޅެއް ނުލިބި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން...

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ލެޓްވިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި ސައުދީ ބަލިކޮށްފި

ޔުއެފާއާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ލެޓްވިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި...

July 21, 2019 7
ބެޑްމިންޓަން: ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ލޯ މެޑަލް...

20 ޖުލައި

July 20, 2019 15
ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ކޮމޮރޯސް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

July 20, 2019 1
ބޮޑީބިލްޑިން އިން ރާއްޖެ އަށް ތިން ރަން މެޑަލް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ދެ ލޯ މެޑަލް...

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ބޮޑީބިލްޑިން އިން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ރަން މެޑެއްޔެއް

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެންޕިއަންޝިޕުގެ 55 ކިލޯ ކެޓަގަރީން ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓް މުޙައްމަދު މޫސާ ރަން...

July 19, 2019 3
ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ގޮތަށް ހަރަދުކުރެވެން ނެތް: ކްލޮޕް

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 19) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ ކުރާ ގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބޮޑު އަގުގައި ކުޅުންތެރިން ގަންނަން ލިވަޕޫލުން...

18 ޖުލައި

July 18, 2019 9
ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ބިރުކަނޑުވާލަން އެބަޖެހޭ: ކޯޗު

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން ފިޒިކަލީ މާ ވަރުގަދަވުމުން، ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް މާބޮޑަށް އިހުތިރާމްކުރީ ކަމަށާއި ބިރުކަނޑުވާލައި ރާއްޖޭން އަމިއްލަ ގޭމް މިހާރު...

July 18, 2019 16
ފުރަތަމަ މެޗުން ރިޔޫނިއަން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު މެންދުރުފަހު ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 11
ރާއްޖެ އާއި ސީރިއާ އަދި ޗައިނާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ގައި ޗައިނާގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ، ފިލިޕީންސް، ސީރިއާ އަދި ގުއާމް އެއް ގްރޫޕެއްގައި...

July 17, 2019
ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު: ސޯލްޝެއާ

ޕާތު، އޮސްްޓްރޭލިއާ (ޖުލައި 17) - ކާމިޔާބު ހޯދުމެކޭ އެއްވަރަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ކްލަބާ މެދު އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ...

16 ޖުލައި

July 16, 2019 28
ޓިޝޫ ކަރުދާހުގައި މަރޭ ޖަހާ ހިސާބު

އެއީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރި އެވެ. ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް ގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ނިންމާލުމަށް ފަހު ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް ގޮވައިގެން މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓް...

July 16, 2019 3
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ގައި!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި...

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
އައިއޯއައިޖީން އިތުބާރު ހޯދާނީ މުސްތަގުބަލަށް: ސެގާޓް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ނުކުންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނައި މި ކުޅުންތެރިން ބައިނަލްއަގްވާމީ...

July 15, 2019
ބަޔާނަށް ސާނޭ ހޯދައިދޭން އެޑިޑާސް އިން އެހީވަނީ

މިއުނިކް (ޖުލައި 15) - ބަޔާން މިއުނިކުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ ޖަރުމަނުގެ ކުންފުނި...

14 ޖުލައި

July 14, 2019 7
ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް މަތިވެއްޖެ، ބޭނުންވަނީ މެޑަލް: ރައީސް

ކުޅިވަރުގައި ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް މިހާރު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި ކަމަށާއި މިއީ މެޗަކުން އެއްވަރުވެގެން ނުވަތަ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން އެކަނި، ހިތްހަމަޖައްސާލައިގެން ތިބެވޭ...

July 14, 2019 7
އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ޒަބީރަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މޮރިޝަސްގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފް ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2019 7
ގްރީޒްމަން މައްސަލައިގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ފީފާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 13) - ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ އުސޫލުން ބޭރުން އަމަލުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ފީފާ އަށް...

July 13, 2019 9
ރާއްޖެ އަށް ތާއީދުކޮށްދޭން މަޑަގަސްކަރައިގައި އެދިއްޖެ

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތް 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، މަޑަގަސްކަރައިގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ރައީސް...

12 ޖުލައި

July 12, 2019 7
ގްރީޒްމަން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް!

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އެންމެ ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 12, 2019 8
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނަމަ ކުޓީނިއޯ ބޭނުމީ ލިވަޕޫލަށް ދާން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ ވިއްކާލާނަމަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ އެނބުރި ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ފައިނަލަށް

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 11) – ޗެމްޕިއަން އޮސްޓްރޭލިއާ ފަސޭހަކަމާ އެކު، އަށް ވިކެޓުން ބަލިކޮށް ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުން...

July 11, 2019 4
އައިއޯއައިޖީ: ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އުފުލާނީ މޯލްޑިވިއަން އިން

މޮރިޝަސްގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކޮންޓިންޖެންޓް އެ ގައުމަށް އުފުލައިދިނުމުގެ ޒިންމާއާ ގައުމީ އެއާލައިން...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 26
އިންޑިއާ ކަޓުވާލައި ނިއު ޒީލެންޑް ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ، އިންގްލެންޑް (ޖުލައި 10) - މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮތް އިންޑިއާގެ މައްޗަށް 18 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައި ނިއު ޒީލެންޑުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް...

July 10, 2019
ވީއޭއާރަށް އެފްރިކާ ތައްޔާރު: ކާފް

ގާހިރާ، މިސްރު (ޖުލައި 10) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލު މެޗުތައް މިރޭ ފަށާއިރު ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޮލޮޖީ (ވީއޭއާރް)ގެ ބޭނުން ހިފަން ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް...

09 ޖުލައި

July 09, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ކޮޕީއެއް ނުކުރާނަން: ޔާއޯ ފެލިކްސް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 142 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް ބަދަލުވި، އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ޔާއޯ ފެލިކްސް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި...

July 09, 2019
ޓިއުނީޝިއާ އިން 54 އަހަރަށް ފަހު ގާނާ ބަލިކޮށްފި

އިސްމާއީލިއާ (ޖުލައި 9) - އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މި މުބާރާތުގައި 54 އަހަރަށް ފަހު ޓިއުނީޝިއާ އިން ގާނާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު...