ފޮޓޯގެލަރީ /

ސަރަހައްދީ ތައްޓާއެކު އާ ރަންވޭއަށް ޖެއްސި އޭ380

ހުސެއިން ވަހީދު

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖެއްސި އެއާބަސް އޭ 380، ސާފްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއެކު އާ ރަންވޭއަށް ޖެއްސުން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ހުސައިން ވަހީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380 އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯ ނަގަނީ .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ޖެއްސި ފުރަތަމަ ބޯޓު އަދި ރާއްޖެއަށްވެސް ޖެއްސި ފުރަތަމަ އޭ380 އަށް ވޯޓާސެލިއުޓެއް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ރަންވޭ މަތިން ބޯޓުތަކެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ރަންވޭ މަތިން ބޯޓުތަކެއް އުދުއްސާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރަހައްދީ ތައްޓާއެކު ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޢަނީ ބައިވެރިވަނީ .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ސަގާފީ ނެށުމެއް ކުރިއަށްދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ކޮމަޝަނަރު ނަވާޒް އަދި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ޖެނެރަލް ޝިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ރައީސް ޔާމީނަށް ރަމްޒީ ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ:ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. ޝަހީމް އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ:ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. ޝަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސާފްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓާ ސެގަރޓް އަދި ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދުމިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރަހައްދީ ތައްޓާއެކު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދުމިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: ދިވެހި ގައުމީ ޓީމުން ހޯދި ސަރަހައްދީ ތަށި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދުމިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy