ފޮޓޯގެލަރީ / ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ގާސިމާއި އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ހުސެއިން ވަހީދު

4 އޮކްޓޯބަރ 2018

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު އަދި ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން: ޖަރުމަނުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި ގާސިމް އަދި އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) އިން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް. އެއަށް ފަހު މާޅެ ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި އާންމުން ވަނީ ދެބޭފުޅުންނަަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ، ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަން ކައިރިއަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އޭނާގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި އެ ދެބޭފުޅުންގެ ކުދިން އަދި އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އޭނާގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި އެ ދެބޭފުޅުންގެ ކުދިން އަދި އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އޭނާގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި އެ ދެބޭފުޅުންގެ ކުދިންނާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު، ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާގެ ބޭފުޅަކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ގާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވީއައިޕީ ލައުންޖުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާއްތަ، ގާސިމްގެ ކަރުގައި މާފަތި އަޅުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު، ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މައިޒާން އަލިބެއާ ބައްދާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން، އެ ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާތައް ރަމްޒީ ގޮތުން އޭނާއާ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު، ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އޭނާގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، ގާސިމަށް ބަލަހައްޓަވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އެ ޕާޓީގެ އޮފީސް ކުނޫޒްގައި ހަގު އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ނަހުލާއާ އެކު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy