ފޮޓޯގެލަރީ / ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

"ހަފްތާ ރެސް" ފެށުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

28 ޑިސެމްބަރ 2018

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ހަފުލާ: ،ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ހަފްތާ ރެސް ފަށާފައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރާ އެކު. ހަފްތާ ބަންދަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާރުކޭޓަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުމަކީ އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 30 ދުވަހު ފުރިހަމަކުރަން ހިމަނާފައިވާ ވައުދެއް----ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭއްވި އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރު،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމަށްޓަކައި އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރުތައް މިރޭ ދައްކައިލަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލީފާ އެކު ----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމުގެ ތެރެއިން،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭއްވި އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރު،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭއްވި އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރު،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- "ހަފްތާ ރެސް" ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭއްވި އަލިފާނުގެ ކުޅިވަރު،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 28، 2018- ޒުވާނުންގެ ހުނަރާއި ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތައް އެކުލެވޭ "ހަފްތާ ރެސް" ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން އާންމުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ،----ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy