ފޮޓޯގެލަރީ /

އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް އޮއްތޮ މަގުމައްޗަށް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

30 މެއި 2019

މާލެ: މެއި 29، 2019: އެކްސިޑެންޓްވިތާ އަހަރެއް ފަހުން، އެންމެންގެ ސަލާމަތަށް އޮއްތޮ މަގުމައްޗަށް ނުކުތުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: ޕޯސްޓަރާ ހަމައަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އޮއްތޮ ގެންދަނީ: އެކްސިޑެންޓާ އެކު އޭނާ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ. ވާހަކަ ދެއްކެނީ ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: ޕޯސްޓަރާ ހަމައަށް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އޮއްތޮ ގެންދަނީ: އެކްސިޑެންޓާ އެކު އޭނާ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ. ވާހަކަ ދެއްކެނީ ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން މާލޭގައި ޕޯސްޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އޮއްތޮ އާއެކު ކުއްޖަކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން މާލޭގައި ޕޯސްޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އޮއްތޮ އާއެކު ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުންނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން މާލޭގައި ޕޯސްޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އޮއްތޮ އާއެކު އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން މާލޭގައި ޕޯސްޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އޮއްތޮ އާއެކު ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: ޕޯސްޓަރު ކައިރީގައި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އޮއްތޮ މަޑުކޮށްލައިގެން: އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އައި އޮއްތޮ އަށް މި ހާލު ޖެހުނީ ފަރުވާކުޑަކޮށް ސައިކަލް ދުއްވި މީހެއްގެ އިހުމާލުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: ދުއްވާފައި ދިޔަ މީހަކަށް އޮއްތޮ އަތުން އިޝާރާތް ކުރަނީ: އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އައި އޮއްތޮ އަށް މި ހާލު ޖެހުނީ ފަރުވާކުޑަކޮށް ސައިކަލް ދުއްވި މީހެއްގެ އިހުމާލުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން މާލޭގައި ޕޯސްޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި އޮއްތު ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: އޮއްތޮގެ އެކްސިޑެންޓަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އާއި "މިހާރު" ގުޅިގެން މާލޭގައި ޕޯސްޓަރެއް ބެހެއްޓުށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި އޮއްތު ރައްޓެހިންތަކަކާ ސަލާމް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: ޕޯސްޓަރު ކައިރީއި އޮއްތޮގެ އާއިލާ މީހުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން: އެކްސިޑެންޓާ އެކު އޭނާ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ. ވާހަކަ ދެއްކެނީ ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މެއި 29، 2019: ޕޯސްޓަރު ކައިރީއި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އޮއްތޮ މަޑުކޮށްލައިގެން: އެކްސިޑެންޓާ އެކު އޭނާ އަށް އަމިއްލަ އަށް ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ. ވާހަކަ ދެއްކެނީ ވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުން. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy