ފޮޓޯގެލަރީ / އައްޑޫ

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

އަހުމަދު ހަމްދޫން

13 ޖުލައި 2019

އައްޑޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން: މިއަދު ހެނދުނު އައްޑު އަށް ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވައި ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުން ފިލުއްވާފައި. އަދި ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ފައިސަލް ވަނީ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި. އައްޑު އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، ނައިބު ރައީސް މިއަދު ވަނީ އުފަން ރަށް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފައި.---ފޮޓޯތައް: މިހާރު

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީ ސައިޓަށް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ވަޑައިގެން، އައްޑޫގައި އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީ ސައިޓަށް ނައިބު ރައީސް މިއަދު ވަޑައިގެން، އައްޑޫގައި އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިއަދު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިއަދު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިއަދު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ކުރިން މި ރަށުގައި ހިންގި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު: މި ތަނުގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދޭ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިއަދު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރަމުން އަންނަ އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިއަދު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެން، އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެން، އައްޑޫ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޑައިގެންނެވި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫގެ ޕަވާ ހައުސް އަށް ވަޑައިގެން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ސައީދާ އެކު، އައްޑޫގެ ޕަވާ ހައުސްގެ ހާލަތު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫގެ ޕަވާ ހައުސް އަށް ވަޑައިގެން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ސައީދާ އެކު، އައްޑޫގެ ޕަވާ ހައުސްގެ ހާލަތު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް، މި ރަށުގައި ހިންގާ އިންޖީނުގޭގައި.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫގެ ޕަވާ ހައުސް އަށް ވަޑައިގެން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ސައީދާ އެކު، އައްޑޫގެ ޕަވާ ހައުސްގެ ހާލަތު ބައްލަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ސްކޫކުގެ ބައެއް ކުދިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

ސ. ހިތަދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އައްޑޫ ހައި ސްކޫލަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ސްކޫލުގެ ކުދިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- މި ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މި ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ތަނުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް އެމަނިކުފާނަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންނެވި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝިފާޒް އަލީ، މި ރަށުގެ ބައެއް މީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މި ރަށަށް މިއަދު ވަޑައިގެން މީހެއްގެ ވާހަތައް އައްސަވަނީ.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- މި ރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ސައީދު އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިލްއާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.

ސ. ހުޅުމީދޫ: ޖުލައި 13، 2019- މި ރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަރު ޝުކުރީ، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް މައުލޫމާތު އަރުވަނީ.

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy