ފޮޓޯގެލަރީ / ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް

ފްރީ ޑައިވިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ރާއްޖޭން މުގުރާލުން

ނިޝާން އަލީ

1 އޮކްޓޯބަރ 2019

ބަރޮސް އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު 521 ޑައިވަރުންނާ އެކު ރާއްޖެއިން މިއަދު މުގުރާލުން: އިޓަލީން މި ރެކޯޑް 2009 ވަނަ އަހަރު ހަދާފައި ވަނީ 280 މީހުންނާ އެކު. ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަހާ ގުޅިގެން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ޑައިވް ކުރެއްވި.

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ޑައިވަރުން ފީނަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭން ރެކޯޑް ހެދިކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހަވާލު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މޫދަށް ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއް ފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިޙާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއްފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއްފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން މޫދުގައި. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއްފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ޑައިވަރަކު މޫދަށް ފުންމާލަނީ. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއްފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއްފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ބަރޮސް: އޮކްޓޯބަރު 1، 2019 : އެންމެ ގިނަ ޑައިވަރުން އެއްފަހަރާ ފްރީޑައިވް ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލަން ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޑައިވަރުން. --ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy