ފޮޓޯގެލަރީ / ކްރޮސްރޯޑްސް

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑުގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

6 އޮކްޓޯބަރ 2019

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން: ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މަތީ މަގާމުތަކުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެމަނިކުފާނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި އެދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެެއް ކުރިއަށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކާއި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އެމަނިކުފާނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި އެމްޓީޑީސީ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 3، 2019: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް 2019 ފާހަގަކުރުމަށް ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ޖާފަތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy