ފޮޓޯގެލަރީ / ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ނިޝާން އަލީ

6 އޮކްޓޯބަރ 2019

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މާލޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުގައި ފާހަގަކުރުން: މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރީ ފްލޯރަލް ތީމަށް. ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ވެސް ޓީޗަރުންނަށް ގިނައިން ދިއްކޮށްލީ ކުލަކުލައިގެ މާ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާންއަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން (މ) އާއެކު އެ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ފޮޓޯ ނަގަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖާމާލުއްދީ ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު މާ ހިފައިގެން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖާމާލުއްދީ ސްކޫލު ޓީޗަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދެނީ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރަކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުނާއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖާމާލުއްދީ ސްކޫލު ޓީޗަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދެނީ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖާމާލުއްދީ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކާއެކު ފޮޓޯއަކަަށް ހުއްޓިގެން، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖާމާލުއްދީ ސްކޫލު ޓީޗަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދެނީ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖާމާލުއްދީ ސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު މާ ހިފައިގެން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މިއަދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރި--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019:ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި --.ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 6، 2019- މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ޓީޗަރުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy