ފޮޓޯގެލަރީ / ޓީޗަރުން

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

4 އޮކްޓޯބަރ 2018

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ފާހަގަކުރުން: މި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޓީޗަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ މާބޮނޑިތަކުން. ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް މި ފަހަރު ހަފުތާ ބަންދަކާ ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން، ގިނަ ސްކޫލް ތަކުގައި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިއަދާއި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު، ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރަކާއި ކުއްޖަކު ބައްދާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018: އިސްކަންދަރު ސުކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ޓީޗަރުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީގައި އެ ސްކޫލްގެ ކުދިންތަކެއް ދުއާ އަށް އަތް އުފުލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން މާބޮނޑި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ކެމެރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބަލީގެ ތެރެއިން، ދެ ޓީޗަރަކު ކުދިންނަށް އަތުން އިޝާރާތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކު، ކުއްޖަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކު، ކުއްޖަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީގައި އެ ސްކޫލްގެ ކުދިންތަކެއް ދުއާ އަށް އަތް އުފުލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްސަ އެސެމްބްލީގައި އެ ސްކޫލްގެ ބައެއް ޓީޗަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ކުއްޖަކު މާބޮނޑިއެއް ދިނުމުން އެ ކުއްޖާގެ ގައިގައި ޓީޗަރު ބައްދާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، އެ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާއިރު، ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ސައީދު (ކ) އާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު މާބޮނޑިއެއް ހިފައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާއިރު، މުވައްޒަފަކު ސްކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު މާބޮނޑިއެއް ހިފައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް މާބޮނޑި ހިފައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކު މާބޮނޑި އަކާއި ހަދިޔާ ކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ހޯލްތެރެ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 4، 2018- އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް މާބޮނޑި ހިފައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy