ފޮޓޯގެލަރީ / ސްކޫލް

ބޮޑު ބަންދަކަށް ފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

1 ޖުލައި 2020

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ބޮޑު ބަންދަކަށް ފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުން: ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ބޮޑުވި، ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން، ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުން: މާލޭ ސަރަހައްދާއި ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ އޮތް ރަށްރަށުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށީ ގްރޭޑް 9-12 އަށް. ބަލީގެ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކަކަށް ވެސް ވަނީ ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފައި.-- މިހާރު ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ / އަހުމަދު އަވްޝަން

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ގައިދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ފާހަގައެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ގައިދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ފާހަގައެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ގައިދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުން ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިން ބަހައްޓައިގެން ކުލާހުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް މާސްކު އަޅައިގެން ދަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ގައިދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުން ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި އިށީންދެގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ގައިދުރު ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ފާހަގައެއްގައި ދަރިވަރަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ގައިދުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި ތިބެ، އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު މާސްކު އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ވަނުމަށް މަގުމަތީ ގައިދުރުކުރުމަށް ޖަހާފައިވާ ފާހަގައެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރުންތަކެއް ތިން ފޫޓު ދުރުމިނުގައި މާސްކު އަޅައިގެން އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ދަރިވަރެއްގެ އަތަށް ސެނެޓައިޒާ އަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް މާސްކު އަޅައިގެން ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ގެދަރިވަރުން ކުލާހުގައި ތިން ފޫޓު ދުރުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުލާހުގައި ތިން ފޫޓު ދުރުގައި އިށީންދެގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން ތިން ފޫޓު ދުރުގައި އެސެމްބްލީގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓިޗަރުންތަކެއް ދަރިވަރުން އަތަށް ސެނެޓައިޒާ އަޅައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ސީއެޗްއެސްސީ ދަރިވަރުންތަކެއް މާސްކު އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ސީއެޗްއެސްސީ ދަރިވަރަކު އެ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން އަތްދޮންނަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި އަތް ދޮންނަ ތައްޓަކުން އަތް ދޮންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ހިރިޔާ ސްކޫލު ގެދަރިވަރުން ކުލާހުގައި ތިން ފޫޓު ދުރުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު މާސްކު އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ވަނުމަށް މަގުމަތީ މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލި /މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 1، 2020: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކުލާހުގައި ތިން ފޫޓު ދުރުގައި އިށީންދެގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy