ފޮޓޯގެލަރީ / ތައުލީމް

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

ހުސެއިން ވަހީދު

14 ޖެނުއަރީ 2018

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12 އާ ހަމައަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި މި އަހަރު 81،000 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރާނެ ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ، ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ދަރިވަރެއް ބެލެނިވެރިޔަކާއިއެކު ސްކޫލަށްދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުން ތަރުތީބުކުރުމަށް ދަރިވަރެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ދަރިވަރެއް ބެލެނިވެރިޔަކާއިއެކު ހިނގާފައި ސްކޫލަށްދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، ދަރިވަރެއް ބެލެނިވެރިޔަކާއިއެކު ސައިކަލުގައި ސްކޫލަށްދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުލާހުގައި ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުލާހުގައި ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާއިމާރާތުގައި އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: މިއަހަރު އަލަށް ހުޅުވި އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ އާއިމާރާތުގައި މިއަދު ވަނީ ކިޔެވުން ފެށިފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި އެސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ދަރިވަރުންނާއި ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބެލެނިވެރިންނާއިއެކު ސުކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިސްކަންދަރު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ބެލެނިވެރިއަކާއިއެކު ސުކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިސްކަންދަރު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބެލެނިވެރިންނާއިއެކު ސުކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ގިޔާސުުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ސުކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސުކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ބެލެނިވެރިއަކާއިއެކު ސްކޫލައް އައިސް ސައިކަލުން ފައިބަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުލާހުގައި ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ދަރިވަރަކު ބެލެނިވެރިޔަކާއިއެކު ސްކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ބެލެނިވެރިޔަކާއިއެކު ސްކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ދިރާސީ އާއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އެސެމްބްލީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބެލެނިވެރިއަކާއިއެކު ސުކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސުކޫލަށް ވަންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 14، 2018- ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން: ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ބެލެނިވެރިއަކާއިއެކު ސުކޫލަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy