ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: އިމަޖެންސީ ޑްރިލް

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

26 މާޗް 2020

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލް: މި ޑްރިލްގައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކު މާލެ އިން ފެނިއްޖެ ނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީންތައް ހަދާފައި. މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ވެސް މިފަދަ ޑްރިއެއް މާލޭގައި ބާއްވާފައިވާއިރު، ރާއްޖެ ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރު ވެފައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނޭ. ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވިއިރު، ނުވަ މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅު ވެފައި. އަދި ފަރުވާގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނޭ. ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްއެއް އެއް ނުވޭ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާއިރު ބައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން މިހާތަނަށް ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި. އޭގެ ތެރެއިން 22،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި 121،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި،---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ހުރި މީހަކު އެމްބިއުލާންސް ކައިރި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ހުރި މީހަކު އެމްބިއުލާންސް ކައިރި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ހުރި މީހަކު އެމްބިއުލާންސަށް އަރަން ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ހުރި މީހަކު އެމްބިއުލާންސް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބަޔަކު އެމްބިިއުލާންސަށް އަރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ހުރި މީހަކު އެދުރު ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަންނަނީ: ޑްރިލްގެ އެއްބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މި ފްލެޓްގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ތިބި ބަޔަކު އެދުރު ހިޔާ ފްލެޓްގެ ދޮރުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: ޑްރިލްގެ އެއްބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މި ފްލެޓްގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ހުރި މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން، ޚާއްސަ ހެދުމުގައި ތިބި ބަޔަކު އެދުރު ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަންނަނީ: ޑްރިލްގެ އެއްބައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މި ފްލެޓްގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން ފުލުހަކު މަގުމަތި ބަލަހައްޓަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން ދެ ފުލުހަކު ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން މާސްކް އަޅައިގެން ތިބި ދެ ފުލުހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން ދެ ފުލުހަކު ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން އެމްބިއުލާންސެއްގެ ޑްރައިވަރާ މީހަކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 26، 2020- މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ބޭއްވި އިމަޖެންސީ ޑްރިލްގައި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy