ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮވިޑް-19

ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަތަކުން މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

19 އެޕްރީލް 2020

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ކޮރޯނާވައިރަހަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުމަތީ ހުރި ފިހާރަތަކުން ގޭގެއަށް މުދާ ޑެލިވަރީކުރުން: ގިނަ ފިހާރަތަކުން އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތާއި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެމުން އައި ކަމުގާވިއަސް ގިނަ ފިހާރަތަކުން މުދާ ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަތަކުން ވަނީ މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެން ފަށާފައި. ބާޒާރުމަތީގެ ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ލިބިފައި. ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އޯޑަރު ކުރާތީ ގެންނަ މުދާ ވަރަށް އަވަހަށް ހުސްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނޭ.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް މުދާ ބޭރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކަޕުން މުދާ އުފުލަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޕިކަޕަށް މުދާ އަރުވާފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މުދާތަކެއް ޕިކަޕަށް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބިސްތަކެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތަރުކާރީތަކެއް ކޮތަޅަށް އަޅަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީ ހުރި ފިހާރައަކުން މުދާ ބޭރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ބަޔަކު ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން މީހަކު އަލުވި ގޯނިތަކެއް ބައިސްކަލަށް އަރުވަނީ .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި މީހަކު ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި މީހަކު ޕިކަޕަކަށް މުދާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި މީހަކު ޕިކަޕަކުން މުދާ ބާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ފިހާރަ އަކުން މުދާ ބޭރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި ބަޔަކު ސައިކަލުގައި މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީގައި މީހަކު ބައިސްކަލަކަށް މުދާ އެރުވުމުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 19، 2020: ބާޒާރުމަތީ އޮތް ޕިކަޕުން މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy