ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-ފަލަސްތީން

ދިވެހިންގެ ލޯބި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ނިޝާން އަލީ

18 މެއި 2021

މާލެ- މޭ 18، 2021- އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ދޮރުމައްޗާއި ބެލްކަނިތަކުން ޝުއޫރު ފާޅުކުރުން--.ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ބެލްކަނީގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ބެލްކަނީގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ ހިފައިގެން މީހަކު ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން އާއިލާއެއް ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން މީހަކު ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދައިގެ ކުލަތަކުން މާލޭގެ މަގެއް ފުރާލައިފައި--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ގޭގެ ދޮރުމަތީ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން އާއިލާއެއް ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން މީހަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން އާއިލާއެއް ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ބަޔަކު ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން އާއިލާއެއް ބެލްކަނީގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- މޭއި 18، 2021: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި ފަލަސްތީނާ އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ފަލަސްތީނު ދިދަ އާއި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން ކުޑަ ކުއްޖަކު --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy