ފޮޓޯގެލަރީ / އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ތިން ލޯންޗުގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެނދުން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

17 ޖޫން 2021

މާލެ- ޖޫން 17، 2021:މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތިން ލޯންޗެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާން ރޯވެ އެނދުން:އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ ހެނދުނު 6:13 ހާއިރު ކަމަށާއި އަނިޔާވި އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް.-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަދާފައި ވާ މަސް ލޯންޗުގެ ތެޔޮ ޓޭންކު ބަޔަކު ބާލަނީ .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗެއް އަދާ ހުލިވެފައި .-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަދާފައި ވާ މަސް ލޯންޗުގެ އިންޖީނު ފަރާތް ބަޔަކު ބަލަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗެއްގެ ގެގަޑު .-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗެއް އަދާ ހުލިވެފައި .-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮއްލައިގެން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗެއް އަދާ ހުލިވެފައި .-- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެދި ޕެސެންޖާ ލޯންޗު ތަކުގެ ތެރެއިން ލޯންޗެއް ކައިރީ މީހަކު މަޑުކޮއްލައިގެން .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަދާފައި ވާ މަސް ލޯންޗުގެ ފަހަތުން ޕެސެންޖާ ލޯންޗު ފަޅުތެރޭ އަޅާފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021:މިއަދު ހިގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި ލޯންޗެއް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަދާފައި ވަނީ އެއް މަސް ލޯންޗާއި ދެ ޕެސެންޖާ ލޯންޗުގައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021:ސިފައިން ބުނި ގޮތުގައި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުނީ 6:16 ހާއިރު، އަދި ރޯވެފައިހުރި އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވާލެވުނީ 6:45 ގައި ކަމަށް.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮއްލައިގެން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: މާލެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭ އަޅައިފައި އޮއްވާ އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗު ތަކުގެ ތެރެއިން ލޯންޗެއް-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ- ޖޫން 17، 2021: އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނާއި ހަމައަށް އަދާ ހުލިވެފައި .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy