34 minutes ago

6

ކެބިން ކްރޫއާ ޒުވާބުކުރި މީހުންނަށް ބޮޑު އަދަބެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ލ. ކައްދު އަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޯޓުގެ ކެބިން ކުރޫއާ ޒުވާބު ކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ތިން މީހުން ހަ މަސް ވަންދެން އެ...

7 minutes ago
ދެ ޒުވާނުންގެ މަރާއެކު ހޮޅުދު އަށް ހިތްދަތިކަން
24 minutes ago
ގާނޫނާ ޚިލާފު ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން
1 hour ago
ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދިނީ ރަނގަޅަށްތޯ އީސީން ބަލަނީ