6 hours ago

ރިޔާޒާ ސުވާލުކުރީ ގާސިމްގެ ތަހުގީގަކާ ގުޅޭގޮތުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މެދު...

8 hours ago
ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތްޕެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވަނީ
15 hours ago
ގާސިމްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި
15 hours ago
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރު ސްކޮލަޝިޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި