3 hours ago

9

ކުޅުދުުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

އިންޑިއާގެ ނިމްސް ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޮއްސުންލައި އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް...

9 hours ago
ޕައިލެޓުންނަށް ބުރައެއް ނުޖައްސަން: މޯލްޑިވިއަން
7 hours ago
ނާޒިމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި
12 hours ago
ލިމްކޮކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑު ދިވެއްސަކަށް