ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ 2017

ހުސެއިން ވަހީދު

6 ޖުލައި 2017

ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ: ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިމާރާތް ކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއިި މާލީ އިދާރާތަކުން އެކަމަށް ފައިނޭންސް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު މި އެކްސްޕޯގައި ދޭނެ. އަދި މާލީ ބައެއް ހިދުމަތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ވެސް ބަލައިގަންނާނެ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި، ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީ ފެންނަ މޮޑެލްއެއްގެ ކައިރީގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އަދި އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީ ސައިމަން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސްޓޯލަކުން، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލީފްލެޓެއް ޖައުސާގެ ޗެއާމަން ޖައުފަރު މީހަކަށް ދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ޖައުސާ ކޮންސްޓަރްކްޝަންގެ ސްޓޯލްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ޖައުފަރު އީސާ އާދަމް (ކ) މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ އެމްއެމްއޭގެ ސްޓޯލެއްގެ ކައިރީގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރު އަޒީމާ މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ދިރާގުގެ ސްޓޯލް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އުރީދޫގެ ސްޓޯލަކުން، އެ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު އަށް ދެއްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޯލަކުން، އެ ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ހޯއްދަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ސްޓޯލެއްގައި ތިބި ދެ މުވައްޒަފަކާ، ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި އަމާނާތަކާފުލްގެ ސްޓޯލެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ހަބީބް ބޭންކްގެ ސްޓޯލެއްގައި އެ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ގެ ސްޓޯލެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ދިވެހި އިންޝުއަރެންސްގެ ސްޓޯލެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ހުރި ސިލިންކޯ އިންޝުއަރެންސްގެ ސްޓޯލެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު މައުލޫމާތު ދެނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ސްޓޯލެއް ހައުސިން މިނިސް.ޓަރު މުއިއްޒާއި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ ބައްލަވާލައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖުލައި 6، 2017- ގެދޮރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ އާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ، ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ހުޅުއްވައި ދެއްވާއިރު، އޭނާގެ އަރިހުގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy