ފޮޓޯގެލަރީ / އިމިގްރޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

11 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި ހަފުލާގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ދުނިޔޭގައި ތައްޔާރުކުރި ފުރަތަމަ ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނި. އަދި މި ޕާސްޕޯޓް ކާޑަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތަކާއި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ކާޑެއް. މި ކާޑުން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މާސްޓަ ކާޑާއި އެލައިޑް އިންޝުއަަރެންސްގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭ. ޕާސްޕޯޓް ކާޑުގެ ފުރަތަމަ ކާޑު އެރުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް.

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ޔާމީން(ކ) އަދި އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު(ވ) ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޕާސްޕޯޓް ކާޑުގެ ފުރަތަމަ ކާޑު ރައީސް ޔާމީން ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަންވަރް(ކ) ޕާސްޕޯޓް ކާޑުގެ ފުރަތަމަ ކާޑު ރައީސް ޔާމީނަށް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 10، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަންވަރް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަންވަރް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައެއް މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ(ކ-2) އިތުރުން އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަންވަރް(ކ)، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު(ވ-3)، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް(ވ-2) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އަހުމަދު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ތައާރަފް ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ(ކ-2) އިތުރުން އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަންވަރް(ކ)، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު(ވ-3)، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް(ވ-2) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އަހުމަދު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy