ފޮޓޯގެލަރީ / ދިރާގު

ދިރާގުން އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ވިއްކަން ފެށުން

ހުސެއިން ވަހީދު

20 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ، އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު އެޕަލް އިން ތައާރަފްކުރި އައިފޯނު 8 އާއި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ވިއްކަން ފެށުން: އައިފޯނު 8 އަދި އައިފޯނު 8 ޕްލަސް ވިއްކުމަށް ދިރާގުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 18 ގެ ކުރިން ޕްރީ އޯޑާ ހަދާފައި މީހުންނަށް. ޕްރީ އޯޑާ ހެދި މީހުންނަށް ހަ މަސް ދުވަސް ވަންދެން 5 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭގޮތަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޕްރީ އޯޑާ ހެދި މީހުން އެ ފޯނު ގަތުމަށް ދިރާގު އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ކިޔޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އައިފޯނު 8 ޕްލަސްއެއް ގަތް މީހަކު އެ ފޯނު ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ދިރާގުގެ މުވައްޒަފަކު އައިފޯން 8 ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޕްރީ އޯޑާ ހެދި މީހުން އެ ފޯނު ގަތުމަށް ދިރާގު އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ކިޔޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އައިފޯނު 8 ޕްލަސް ގަތުމަށް ދިރާގު ހެޑް އޮފީސް ކައިރީގައި ހެދި ކިއޫގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމަރަށް ފޯނު ހަވާލުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ފޯނު ގަންނަން ދިޔަ މީހުންނަށް ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ފޯނު ގަންނަން ދިޔަ މީހުންނަށް ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އައިފޯނު 8 ޕްލަސްއެއް ގަތް މީހަކު އެ ފޯނު ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އައިފޯނު 8 ޕްލަސްއެއް ގަތް މީހަކު އެ ފޯނު ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ފޯނު ގަންނަން ދިޔަ ކަސްޓަމަރަކަށް ދިރާގުގެ މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެކަމުގެ ތައްޔާރީތަކުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެކަމުގެ ތައްޔާރީތަކުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޕްރީ އޯޑާ ހެދި މީހުން އެ ފޯނު ގަތުމަށް ދިރާގު އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ކިޔޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 20، 2017- އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ޕްރީ އޯޑާ ހެދި މީހުން އެ ފޯނު ގަތުމަށް ދިރާގު އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ކިޔޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy