ފޮޓޯގެލަރީ / އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ހުޅުވުން

ނިޝާން އަލީ

7 ޖެނުއަރީ 2018

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވުން: "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ނަން ދީފައިވާ މި އިމާރާތް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، މިވަގުތު ޚިދުމަތް ދެނީ ދެ ވަނަ ބުރި އާއި ހަ ވަނަ އަދި ހަތް ވަނަ ފްލޯގައި. މީގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ ބުރި ޚާއްސަ ކޮށްފައި ވަނީ މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި މެޑިކަލް ސްކްރީން އަށް. ހަޔަކާއި ހަތް ވަނަ ފްލޯގައި ހުރީ މެޑިކަލް ވޯޑްތައް. ޖަރުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ހެދި އިމާރާތުގެ އެހެން ފްލޯތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނޭ.

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެތަނުގެ ޗެެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭޑީކޭގެ ބައެއް އިސްވެރިން އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް 27 އަހަރު ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އެކަމަކު މިހާރު އަވަހާރަވެފައިވާ ޑރ. ޕާންޑިއަންގެ އަނބިކަނބަލުން (ކ): އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުގެ ނަން ހާއްސަކުރީ ވެސް ޑރ. ޕާންޑިއަން އަށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭ އަށް 27 އަހަރު ވަންދެން ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި، އެކަމަކު މިހާރު އަވަހާރަވެފައިވާ ޑރ. އާރު ސޭޖީ ޕާންޑިއަންގެ އާއިލާގެ ތިން މެމްބަރުން (ވ)، އޭޑީކޭގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން: އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުގެ ނަން ވެސް ހާއްސަކުރީ ޑރ. ޕާންޑިއަން އަށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ: އާ އިމާރާތް ބޮޑަށް ހާއްސަ ކުރާނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަފްއާލް ވިދާޅުވި. މިހާރު އޭޑީކޭއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ވެސް އެޑްމިޓް ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ދިނުން ލަސްވެ، ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ގެ ޖެނެރަލް ވޯޑެއް: މިތަނުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަފާތަކަށް ފެނުނީ ދެ އެނދު ވަކި ކުރުމަށް ފޮތިގަނޑެއް ދެމުމުގެ ބަދަލުގައި ކުދިކުދި ކޮޓަރި ތަކުގައި އެނދު ބެހެއްޓުން. އެތަނުގައި ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިޔާ އަށް އޮށޯވެވޭނެ ގޮތަކަށް، ދަމާލާ ގޮނޑިއެއް ވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ގެ ނާސިން ސްޓޭޝަނެއްގައި ނަރުހުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އާ އިމާރާތް ބޮޑަށް ހާއްސަ ކުރާނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަފްއާލް ވިދާޅުވި. މިހާރު އޭޑީކޭއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ވެސް އެޑްމިޓް ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ދިނުން ލަސްވެ، ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" އިން މިއަދު ބަޔަކު ޚިދުމަތް ހޯދަނީ: އާ އިމާރާތް ބޮޑަށް ހާއްސަ ކުރާނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކަމަށް އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަފްއާލް ވިދާޅުވި. މިހާރު އޭޑީކޭއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ވެސް އެޑްމިޓް ކުރާނެ ޖާގަ ނެތުން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ހިދުމަތް ދިނުން ލަސްވެ، ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ އެކްސްރޭ ނަގާ ކޮޓަރި: މި އިމާރާތުގައި، ހިތުގެ ސާޖަރީތައް ހެދޭވަރުގެ ތިއޭޓަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް "ޕާންޑިއަން ވިންގް" ގައި ބަޔަކު މިއަދު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މި އިމާރާތުގައި، ހިތުގެ ސާޖަރީތައް ހެދޭވަރުގެ ތިއޭޓަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯނާއަށް، އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު މިއަދު ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ: މި އިމާރާތުގައި، ހިތުގެ ސާޖަރީތައް ހެދޭވަރުގެ ތިއޭޓަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ފުޑް ކޯނާގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ޖަރުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ ލޯނުގެ އެހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނުގައި ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ފުޑް ކޯނާގައި ބަޔަކު ޚިދުމަތް ހޯދަނީ: ޖަރުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ ލޯނުގެ އެހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނުގައި ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން: ޖަރުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ ލޯނުގެ އެހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނުގެ ވޯޑުތައް ވެސް ހުންނަނީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވޯޑުތައް ހުންނަ ގޮތަށް ކަމަށް އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން: ޖަރުމަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުގެ ލޯނުގެ އެހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މިތަނުގެ ވޯޑުތައް ވެސް ހުންނަނީ މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވޯޑުތައް ހުންނަ ގޮތަށް ކަމަށް އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން: އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް 27 އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި އެކަމަކު މިހާރު އަވަހާރަވެފައިވާ ޑރ. އާރު ސޭޖީ ޕާންޑިއަންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އޭނާގެ ދަރިކަލުން. އިމާރާތުގެ ނަމަކީ "ޕާންޑިއަން ވިންގް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 7، 2018- ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އާ އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން: އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލަށް 27 އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި އެކަމަކު މިހާރު އަވަހާރަވެފައިވާ ޑރ. އާރު ސޭޖީ ޕާންޑިއަންގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އޭނާގެ ދަރިކަލުން. އިމާރާތުގެ ނަމަކީ "ޕާންޑިއަން ވިންގް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy