ފޮޓޯގެލަރީ / ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި ކުރި މުޒާހަރާ

ހުސެއިން ވަހީދު

21 ޖެނުއަރީ 2018

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެތަކެތި ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ: ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގާސިމްގެ އަނެއް ހަތަރު ރިސޯޓަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ވިލާ ކުންފުނިން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ. ގާސިމްގެ ފަސް ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން ފަން އައިލެންޑުގެ ރިސޯޓުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާ ކަސްޓަމްސްއިން ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ރޯޔަލް އައިލެންޑަށް އެތެރެކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި. މީގެ ނަތީޖާއަކީ އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާއަށް އަސަރުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުންވުން ކަމަށް ބުނެ ގާސިމާއި ރިސޯޓްތަކުގެ ދިފާއުގައި ވަނީ ގާސިމްގެ އުފަން ރަށް މާމިގިލީގަ އާއި ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މިއަދު މުޒާހަރާ ކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އެ ރިސޯޓުގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު، ސަން އައިލެންޑުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް، ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިވެރިން ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާމިގިލީގެ އިތުރުން ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް މިއަދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާމިގިލީގެ އިތުރުން ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް މިއަދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާމިގިލީގެ އިތުރުން ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް މިއަދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާމިގިލީގެ އިތުރުން ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވެސް މިއަދު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިނގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާއަށް ފަހު ބަޔަކު ދުއާއަށް އަތް ނަގައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 21، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ރަށް އދ. މާމިގިލީގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާއަށް ފަހު ބަޔަކު ދުއާއަށް އަތް ނަގައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy