ފޮޓޯގެލަރީ / ށ. ފުނަދޫ

ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބިން ހިއްކައި ނިމުން

ހުސެއިން ވަހީދު

27 މާޗް 2018

ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އެ ރަށުގެ އުތުރުކޮޅުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން 21 ހެކްޓަރުގެ ބިން، އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކާ ނިންމާލުން. --ފޮޓޯ:މިހާރު

ށ.ފުނަދޫ: ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އެ ރަށުގެ އުތުރުކޮޅުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކާ 21 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކާ ނިންމާލާފައި.---ފޮޓޯ:މިހާރު

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން އެ ރަށު ފަޅުތެރެ އަށް ވެލި އަޅަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން 21 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން އެ ރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވެލި ޕަމްޕު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ.ފުނަދޫ: ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އެ ރަށުގެ އުތުރުކޮޅުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކާ 21 ހެކްޓަރުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ:މިހާރު

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް. --ފޮޓޯ: ޖަޒްލާން މުހައްމަދު

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން ނުކުމެ ބާބެކިޔޫ ހަދަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން އެ ރަށު ފަޅުތެރެ އަށް ވެލި އަޅަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދުގައި އެ ރަށު ބަޔަކު ބާބެކިޔޫ ހަދަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދުގެ ވެލިގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް، އެ ރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިން އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފުން ހިއްކި 21 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދު ބަލާލުމަށް އެ ރަށުގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި. --ފޮޓޯ: މިހާރު ކިޔުންތެރިއެއް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy