ފޮޓޯގެލަރީ / ސުޕްރީމް ކޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރެއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

28 ޖޫން 2018

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރެއްވުން: ރާއްޖޭގެ އާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ޣަނީ މުހައްމަދު އަދި އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ހުވާ ލައިދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ޣަނީ މުހައްމަދު މަގާމުގެ ފަތްކޮޅުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ދީދީ(ވ)، އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ޣަނީ މުހައްމަދު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 28، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަބްދުލް ޣަނީ މުހައްމަދަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy