ފޮޓޯގެލަރީ / ޖުޑީޝަރީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހުސެއިން ވަހީދު

19 ފެބުރުއަރީ 2019

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މިއަދު ފެށި މަހާސިންތާގައި ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން އެކި މައުލޫމާތަކަށް ކަރުދާސްތައް ހުށަހަޅުއްވައި، އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަައި---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލޯޔަރު ޝަމީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ހަދީޖާ ޝަބީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވާހަކަދައްކަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާ ސަލާމްކުރައްވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އަދި ފަނޑިޔާރު ހައިލަމް ސަލާމްކުރައްވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 19، 2019: ޝަރުއީ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަނޑިޔާރު ހައިލަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---. ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy