5 hours ago

46

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބ. ބޮޑުފިނޮޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވާން ކުރިން އިންކާރު ކުރުމަށް ފަހު، އެ ތަނުގައި ތިބީ އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ 14 މުވައްޒަފުން ކަމަށް ރިޒް ކުންފުނިން މިއަދު...

21 hours ago

57

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކުރި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ފުލުހުން މިރޭ ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

3 days ago

12

ޓޫރިޒަމްގެ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރު ހައްސާން ވެސް ވަކިކޮށްފި

3 days ago

15

ޖޭޕީގެ ރައީސްކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

4 days ago

14

މުދާތައް ނުވިއްކަން އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓަށް އަންގައިފި

2 hours ago

2

ޖެނީވާ (ޖުލައި 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފައްދާ ވެކްސިން ލިބެންޖެހޭނީ "އެންމެ މަތިން ބިޑްކުރާ މީހާ" އަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ އާދައިގެ މީހާ އަށް ކަމަށް އެމެރިކާގެ...

2 hours ago

2

ވިއެޓްނާމުގެ "ޕޭޝަންޓް 91" އެންމެ ފަހުން ގައުމަށް

3 hours ago

ލަންކާގެ ކަރަންޓީން ސެންޓަރެއް ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް

6 hours ago

5

ޓްރަމްޕް އެންމެފަހުން މާސްކް އަޅުއްވައިފި