ލައިފްސްޓައިލް / އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވުން

ނުކެވޭތީ ބެލިއިރު ބަނޑުގައި ތިން ކިލޯ އިސްތަށި

08 ޑިސެމްބަރ 2022 - 06:42

1 comments

ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމުކޮށް ކައި އުޅެނީ ނިޔަފައްޗެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާގެ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ތިން ކިލޯ އިސްތަށި ކައިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ޝާންޒި ޕްރޮވިންސްގައި ކާފަ އާއި މާމަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އުޅޭ މި ކުއްޖާ އަކީ ބޮލުގައި ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރައިގެން ކާ ކުއްޖެކެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޑޮކްޓަރު ޝީ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކެވޭތީ އެވެ. އަދި ޓެސްކޮށް ބެލުމުން ބަނޑުތެރޭ ގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީ އެޑޯސްކޯޕީ ހެދުމުން ބަނޑުން ތިން ކިލޯގެ އިސްތަށި ނެގުނެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ކުރައްވާ ގޮތުގައި އެއީ އެކި ދުވަސް މަތިން ބޮލުން އުފުރައިގެން ކައިފައި ހުރި އިސްތައްޓެވެ. ކުއްޖާގެ ބޮލުގައި ވެސް އިސްތަށި ހުރީ ވަރަށްބޮޑަށް ތުނިވެފަ އެވެ.

ޑރ ޝީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ އަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޕިކާ ހުރި ކުއްޖެކެވެ.

މިބަލީގައި އާދަޔާ ހިލާފު އެއްޗެހި ކާން ބޭނުންވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކްލޭ، ކަރުދާސް، ޗަކަ ފަދަ ކާން ނުވާ އަދި ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގިނަ ބާވަތްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ރަށްފުށު ހިސާބުގައި ކުޑަކުދިން އެކި މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި އެކުދިން ގެ މައިންބަފައިން ދުރު ހިސާބުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ދިއުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެފަދަ ކުދިންނާ ހަވާލުވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ގިނަފަހަރު މާބޮޑު އަޅާލުމެއް ނުދެވޭތީ މިފަދަ ކަންކަމާ ދިމާވެ އެވެ. ޗައިނާގެ ކިޔަވާ އުމުރުގެ 13 މިލިއަން ކުދިންނަކީ މިފަދަ ކުދިންނެވެ.

1 ކޮމެންޓް, 5 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 40%
icon angry icon angry 40%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ށަވިޔަނި

08 December 2022

މީގެ އެތައް އަހަރުކުރިން އަފްޣާނިސްތާނުންވެސް ތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކުރި. އިސްތަށި ހަޖަމު ނުވަނީ ކީއްވެ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454