ޚަބަރު / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް، މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކޮރަޕްޝަނާ ނުލައި: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބޫ މިރޭ ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާ ވެރިކަމެއްގައި ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކޮރަޕްޝަނާ ނުލައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޒުވާނުންތަކެއް އިސް ނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ބާބެކިއުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ އަކީ އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެ އަވަށެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ކިތަންމެ ކަމެއް އެ އަވަށުގައި ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ މިރޭ ހުޅުމާލެއަށް ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރަކު، އިބޫގެ މޭގައި ފިރުމާލަނީ. --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުޅުމާލޭގައި މަޝްރޫއުތައް ފަށާފައި ހުއްޓަސް، އެކަންކަން ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތައް، މިހާރަށް ވުރެ، ހަލުވިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް، އޭގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް އިބޫ ނުދެއްވަ އެވެ.

"މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާނީ ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމަށް މަގުފަހި ނުވާ ގޮތަށް. ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ފަހަތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ފެންމަތިވެގެން މި ދަނީ. އެއީ ހައުސިން ކަމަށް ވިޔަސް، ބްރިޖު ކަމަށް ވިޔަސް، އެއީ ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ގައިމު ވެސް އެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަމެއްގައި ނުފެންނާނެ،" އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒުވާނުންތަކެއް އިސް ނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ބާބަކިއުއަށް، އިބޫ އާއި އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން އިންސާފު ކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އިބޫ ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ޚުލާސާއެއް:

- އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި އިސްކަމެއް ދޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން.

- ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް.

- މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާނީ ކޮރަޕްޝަނާ ނުލައި.

- ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ބޭނުން ކުރާނީ ހެޔޮ ގޮތުގައި.

އިބޫ ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެ އިން ހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އެބަޔަކު ބޭނުން ދިމާލަކުން ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ،" ސިޔާސީ ދާއިރާގައި 25 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ މިރޭ ހުޅުމާލޭގެ ޒުވާނުންތަކަކާއެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ. --- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އިބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަޝްރޫއުތައް ލަސްވެގެން ދަނީ ފަހަތުގައި ކަންތައްތަކެއް އޮންނާތީ އެވެ. އެގޮތުން، އެކި ފަރާތްތަކަށް ބައި އެޅުމާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރަންވާ ހަރަދުގެ އިތުރަށް، ބައިވަރު ހަރަދު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުން ދާތީ، އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި އެ ޝަކުވާތައް ނާންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ހައުސިން އަށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތާއި ލޯން ދެއްކޭނެ ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާނީ،" އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

42 ކޮމެންޓް, 96 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 41%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 59%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކޮލެޖް ބޯއީ

19 August 2018

ހުޅުމާލެ ތަރައްގީކޮށް އެ ނިމެނީ. ދެން ތަރައްގީ ކޮށް ނިމުނީމަ އިބޫ ބުނެލަން ވީނުން ތަރައްގީކޮށްފީމޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އަހަންމަދޭ

19 August 2018

ކޮބާ އިންޖިނޭރުން! ފައިސާ ހޯދަނީ ކިހިނެއް! ހެހެ. ބަލަ ތިހެން ކިޔަކަސް ކަމަކުނުދާނެ. ކުރާނެ ގޮތާއި ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާ ހުރިހާ އެއްޗެއް، ރައީސް ޔާމީން ކިޔައި ދެއްވާ ގޮތަށް ކިޔައިދޭން އެނގެން ޖެހޭނެ. މުސްތަވުބަލުގެ ރައީސޯ މި. ހިހިހިހ

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުﷲ

18 August 2018

ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތޭ. ދެންކީއްކުރަން މޮޅުވާހަކަތިދައްކަނީ؟؟.. ރައްޔިތުމީހާގެ ބޯކާލަންތަ؟.. ނޫނީ ބަޔަކު ބުނާހާއެއްޗެއް ކިޔަނީތަ؟؟.. ނޫނީ ހަމަ އަހަރެމެންނަށް ތަންދޮރު އޮޅުންނުފިލާކަމަށް ހީވަނީތަ؟؟؟!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނދުވަ

18 August 2018

ހުރިހާ ކޮންކްރީޓް ދަނޑި،ފަނަށް ބަދަލު ކުރައްވާނީ ދެެއްތޯ؟ ތިޔައީ ރަނގަޅު ތަރައްޤީއަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނިޒާމް ބެ

18 August 2018

ހުޅުމާލެ އެ އޮތީ ތައްގީ ކޮށްފަ އަދި މިހާރު ވެސް އެދަނީ ތަރަށްގީ ކުރަމުން. ފޮނި ބައިސާ ނުކަނޑާ!؟

The name is already taken The name is available. Register?

މަދިރި

18 August 2018

އޮތީ އިންޑިޔާއަށް ދިނުމުގެ ޕްލޭން.ހިނި އަންނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

AISHATH ZIA

18 August 2018

މަގޭވެސް އެބައޮތް ޕްލޭނެއް. އެއީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް ބުރިޖުތަކަކުން ގުޅާލުން. މިކަން ކުރާނެ ގޮތެއް މަށަށް ނޭނގިގެން އަދި މި އުޅެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

AISHATH ZIA

18 August 2018

ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ މަސައަކަތުން ހޯދާ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮއްފަ ހުރި ފައިސާތައް ނުހައްގުން ފޭރިގަތް ބައެއް ކޮން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއެކޭ ތި ކިޔަނީކީ އޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖހގދ

18 August 2018

އެއީ ސިއްރެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

18 August 2018

އިބޫ ކަލޭ ހަމަތަ ހުޅުމަލެ އެދަނީ ނުހަނުބާރުމިނުގާ ކުރިޔަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454