ޒިނޭ އަށް ނަޝީދު ހިތްވަރުދިން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔަނީ

ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގައިގެން ދަރިން ލިބުމުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ، ކައިވެނި ނުކުރާ އަންހެނުންނަށް ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހު ކުރަން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވެން އޮންނަނީ ވެސް މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އެކަނި ކަމަށާއި އެއީ އެކަން އޮންނަން ޖެހޭ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ކައިވެނީގެ ބޭރުން ކުއްޖެއް މި ހޯދަނީ. ހޯދާފައި އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހައްލެއް ގެނެވެން އޮތީ ނުވިހާ ގޮތް އަންހެން މީހާ ވެސް ހަދައިގެން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މީހުން ވިހައިގެން އުޅޭ ތަނަށް ވަރަށް ގިނައިން ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ކަމަށާއި ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްދޭނީ މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ބުނާ ކަމަށެވެ. އެއާ އެކު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑު އެއިން ކޮންމެ މީހަކާ އިނުން" ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ވީޑިއޯ

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދަރިން ނުލިބޭ ގޮތް ހެދުމުގެ އިހްތިޔާރު މައިންނަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކައިވެނިން ބޭރުން ދަރިން ލިބުމުގައި، ފިރިހެން މީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދުގެ އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ވަމުންދާއިރު، ބައެއް އިލްމުވެރިންނާއި އާންމުން ވެސް އަންނަނީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ޝައިހް އަލީ ޒައިދު އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކުގައި ނުސީދާކޮށް ބާރުދެނީ ނުބައި މަގަކަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ޒައިދުގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ.

ޝައިހް ޒައިދުގެެ ޓްވީޓް

ޝައިހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޒިނޭކުރުން ފަދަ ނުބައި ކަންކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ނުބައި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޝައިހް ޝަފީއުގެ ޓްވީޓް

މީގެ ކުރިން ވެސް ދީނީ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނަޝީދު ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވެ އެވެ.