ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ރާއްޖެއަކުން އަދި ނުފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި އާ ރޯގާ އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ރާއްޖެ އިން އަދި ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކަމުންދާ ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން، އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުން އެތެރެވާ މީހުން ވެސް އެ ވައިރަހަށް ސްކްރީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ޝައްކުވާ މީހަކު މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ކުރި ޓުވީޓް

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނުމާ އެކު، ރާއްޖެ އިން ވަނީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ވަރަށް ކުރިއްސުރެ އަޅަން ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން، އެ ރޯގާ އަށް ސްކްރީން ކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ތާމަލް ކެމަރާ ބޭނުންކޮށްގެން ސްކްރީން ކުރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ.

ތާމަލް ކެމެރާއިން ފާހަގަކުރެވޭ، ހުން ހުންނަ މީހުން އިތުރަށް އެސެސްކޮށް އެމީހުން ދިޔަ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ނަގާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައި ވެ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބެލި އިރު، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ރޯގާ އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއާޕޯޓްގައި އެ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ވަނީ އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރު ހުރަސް ހުރާ ހިސާބުގަ އެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އޭރިއާގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތާމަލް ކެމެރާ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އާ ވައްތަރު، ގައިންގަަޔަށް އަރާ ގޮތަށް ބަދަލުވެެ، ޗައިނާގެ އިތުރުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް މިހާރު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުން ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖެ އަށް މީހުން އެތެރެވާ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެެވެ. މީހުން ސްކްރީން ކުރުމަަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ މީހުންގެ ޓެމްޕަރޭޗަރު ދެނެގަންނަ، ތާމަލް ކެމެރާ އެކެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް

އަދި ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓުތަކުގައި ޓޫރިސްޓުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ އެ ބަލި އަތުވެދާނެތީ ރާއްޖެ އިން ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތުގައި (ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ) ދެން ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެ ގޮތް ވެސް ވިސްނާ ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ މައްސަލަ އަށް ސަމާލުކަންދީ މިހާރު ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

"ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް މިކަމަށް އިސް ނަންގަވައި މިއަދާ ހިސާބަށް އައި އިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މި ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަަށް ތައްޔާރުވެގެން މިތިބީ،" އަމީން ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.