ޚަބަރު / މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް (ނައިފަރު)

ޝިޔާމްގެ ރާގު ބަދަލުވެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ސުވާލެއް

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް: ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފޮޓޯފުޅު ދައްކައިގެން ކަމަށް ވާއިރު، މި ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރޭތޯ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

ޔާމީންގެ 61 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދެންނެވުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓުތަކެއް ނަޝީދު ވަނީ ރީ-ޓުވީޓް ކުރައްވާފަ އެވެ. އެކަމަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށް ލައިގެން މާބޮޑު އިންސާފެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވިސްނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Yameen ekani jalah lumuge insaafeh nuvisney: Nasheed

Yameen ekani jalah lumuge insaafeh nuvisney: Nasheed

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށް ލުމަކުން އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ޝިޔާމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ތައުރީފު ކުރައްވާ މޭރުމަކުން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައީ ނަޝީދުގެ ފޮޓޯފުޅު ދައްކައިގެން، މެނިފެސްޓޯއަކާއި ސިޔާސަތުތަކެއް ވިއްކައިގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް މި ސަރުކާރުގައި ތަންފީޒު ވޭތޯ ޝިޔާމް ވަނީ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

"އެންމެ ބާރަށް ދެއްކީ ވައްކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި އިންސާފުގެ ވާހަކަ. މިއަދު އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެމްބަރުންނާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް މި ވެރިކަމުގައި ތަންފީޒު ކުރެވޭތޯ؟" ޝިޔާމްގެ ޓްވީޓުގައި ވެ އެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވާއިރު، ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ކޯލިޝަންގެ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ނުވަނީ ކޯލިޝަންގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާއި އެހެން ބައެއް ގޮތްގޮތުން، ކޯލިޝަގައި ތިއްބަވާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ވަޒީރުންނަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން ފެނެ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޔާމީން އެކަނި ޖަލަށްލާފައި ވާތީ ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން މީގެ ކުރިން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވެސް ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެ ކުންފުނީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ވަނީ މި ސަރުކާރުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ޝިޔާމް ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލޯންޑާ ކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމީނަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އިރު، އެ ޝަރީއަތަށް ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ އަދީބާއި ޒިޔަތު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ޔާމީންގެ އެންގެވުމުގެ މަތިން ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އަދީބާއި ޒިޔަތު ޖަލަށްލާން ކުރިން ހުކުމް ކުރިޔަސް، ފަހުން އެ ހުކުމްތައް ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ދައުވާތަކެއް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ފަހުން ވަނީ އުފުލަައިފަ އެވެ.

ނަޝީދު އިއްޔެ ލިޔުއްވި ނޯޓެއްގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ އިތުރުން ދެން ފާހަގަކުރެއްވި އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުން ވެސް އިންސާފަށް ވާސިލް ނުވެވުމެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމުގައި އެއީ ވައުދަކަށް ވާއިރު، ކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދުގެ ނޯޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރާ ގޮތްތަކަށް ވެސް މި ފަހުން ނަޝީދު ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެ ބައްޔާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތީ، ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ކެތް ކުރެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

Alhugandah ves kei kureveynee vaki min varakah: Nasheed

Alhugandah ves kei kureveynee vaki min varakah: Nasheed

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ކެތްކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުން

މެމްބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން، ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މެމްބަރުންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިގެންދާ މަންޒަރު އެ މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން ނާޅާ ނަމަ، ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް އެބައޮތް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެކަމަކު މިވަގުތު އެއީ މަޖިލީހުގެ އަމާޒު ނޫން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

54 ކޮމެންޓް, 145 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 24%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 74%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ލާއިނާން

26 May 2020

ހޮވީ އިބޫ. އަންނިއެއް ނޫން. ފަސްއަހަރު ހަމަވަންދެން މަޑުކޮށްލާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންދޯކުމަތުފިލާ

24 May 2020

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ފޯޓޯ އަކަށް ނޫން. މީހާއަށް. އެމީހަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް. އޮޅިވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިހްލާސް

24 May 2020

ގައުމުގައި ހެޔޮވެރި ކަމެއްކުރާ ކަމުގެ އިހްސާސް މިއަދު ކުރެވޭ, ތަރައްގީއަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން މާއަގުބޮޑެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ާަަނަސްރު

24 May 2020

ނަޝީދުގެ މިހާރުގެ ވިސްނުން އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނާއި ގިނަ ދިވެހިންގެ ވިސްނުމާވެސް ދިމައެއް ނުވެއެވެ. މި ވެރިކަން ދައުރު ހަމަނުވަނީސް ބަދަލު ކުރަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަަށް ތާއީދެއް ނެތެވެ. ކޯލިޝަނާ އެކު ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުން އިބޫގެ މަގުބޫލް ކަން އިތުރު ވެދާނެތީ މޭކަރަނީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢިބުނަ

24 May 2020

އަހަރުމެން ވޯޓުދިނީ އިބޫ ސޯލިހަށް އަންނިއަކަށް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފައްލަންބޭ

23 May 2020

އެއްމެން ރައީސް ނަޝީދުއާއި ޖައްސާލައިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާ؟؟ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ ރައީސް ނަޝީދުއެއް ނޫން؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ

24 May 2020

ވެރިކަމުގައި ހުރި މީހަކު ނޭނގޭ ވަރަށް އޭނަގެ އުނދުޅި ދިގުވެގެން އެވާހަކައެއް ނޫންތަ ނުދައްކަނީ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޑައޮން377

23 May 2020

ކުހިނެއްތަ ހަދަންވީ. ރ ނަސީދު އެއީ މާޒީ. ޜ ޔާމިން އެއީ މާޒީ. މައުމޫނު ފޮޓޯ ވެސް ބޭނުން ކުރި. ޢެކަމަކު ރ މައުމޫނަކީ ވެސް މާޒީ. ޢަހަރެއްމަޒީ ތެރޭގަ އުޅޭގަ ބޭނުމެއް ނުވޭ. މީނަ އެވެނިކަމެއް. އޭނަ އެވެނެކަމެ. ބޭނުންވަނީ ގޮއިމައް ދިވާވެފަ ހުރި އިޖުތިމާއީ ކަންތަ. ބަންގާޅިން. މުއްސަންދިންނާ ފަގީރުން ތަފާތު ކުޑަކުރުން. ޢަހަރުން ބޭނުންވަނީ ޕޮލިސީ އަދި ތަންފީސް ކުރުން. މީހުން މުހިންމެ ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ތަކުރުބެ

23 May 2020

ޝިޔާމް ބްރޯ، ނަޝީދުގެ ފޮޓޯއަށް ބަލައިގެން ބުރޯ ލައްޒަތު ހޯދާ. އެ މީހެއްގެ ޝަޚުސު އެތަނެއްގައި ނުވިކޭ މީހެެއްގެ ފޮޓޯއެއް ވިއްކަނީ ކިހިނެއް؟ ދާއިރާގެ ދެތިން ކުއްޖަކު ވޯޓުލާން ގަޑިއަށް ހޭލިނަމަހީ، އެ ސޮރަށް މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިވެސް ނުލިބުނީސް. ޢަހަރެން ވޯޓު އިބޫއަށް ދިނީ ގައިމުވެސް މައުމޫނުގެ ފޮޓޯފުޅަށް ބަލާފަ. ހެހެ ދެން ލަލަ...

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައިމީ

23 May 2020

ޔާމީނާއި ނަޝީދު އާއި އިމްރާނު ޖަލައް ލެވުނީ ޝަރީއަތްކޮއް ސާބިތުވެގެން ކަމައްވާތީ މި އެންމެންނައްވެސް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމައް ޖަލުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ. އެހެން ނޫނީ ރާއްޖޭގައި ދެން ޝަރީއަތް ކޮއް ކުށް ސާބިތުކުރުމާއި ހުކުމް ކުރުން ހުއްޓާލާ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޗަކޮއި އަދި ވެސް ޅަ

23 May 2020

ކޮން އިރަކުތަ ޔާމީނު ދެން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަނީ؟ ހާދަ ހީނުވެޔޭ އެދުވަސް އަންނާނެ ހެން. ޝިޔާމު ކުދިން މިޔަވެފާތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!