ޚަބަރު / ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެމްޑީޕީން މާފަށް އެދެން ޖެހޭ: ޑރ. ޖަމީލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެމްޑީޕީ މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ ކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިއަދު ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު، ޔާމީނަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި، އެކަމަކު އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވި ޚަބަރާ އެކު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި، ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ތަރައްގީ އަށް ޔާމީން ކުރެއްވި ޚިދުމަތް އެ އިމާރާތުން ވެސްް ފެންނަ ކަމަށެވެެ. ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަކީ ބިނާކުރަނިވި ފިކުރު ކަމަށާއި ފުލުހުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ފެބްރުއަރީ، 8، 2012 ގައި ކަމަށެވެ.

އެއީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަން ކުރިއިރު، އޭރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހު، އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މީހުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބައެއް މަރުކަޒުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންދީ، ރޯކުރި ދުވަހެވެ.

ޖަމީލްގެ ޓްވީޓް

ފެބްރުއަރީ 8 ގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި، އައްޑޫގައި އޭރު ހުރި ޓްރެއިނިން ސްކޫލްގައި ވެސް ރޯކޮށް ވަނީ އަންދާލައިފަ އެވެ.

އެ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ވެސް ޖަމީލްގެ ޓުވީޓުގައި ހިމެނުއްވި އެވެ.

ޖަމީލްގެ ޓްވީޓް

"އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕުން ސަލާމަތީ ބާރުތަަކަށް ޖެއްސުންކޮށް އަނިޔާ ކުރުމަށް ގޮވައި ހިންގާފައިވާ ކަންކަމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ކިބައިން މާފަަށް އެދެން ޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދޭން ޖެހޭ،" ޖަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި، ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ކަމުން ދުރުކުރުމުން ޖަމީލް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީއާ އެކު ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު އެކަމަކު، ޔާމީނަށް ވެރިކަން ގެއްލި، އެމްޑީޕީ ހިމެނޭ ކޯލިޝަނަށް 2018 ގައި ވެރިކަން ލިބި، ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު، ޖަމީލް އަނެއްކާ ވެސް ހުންނެވީ ޔާމީނާ އެކު އެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ މިހާރު ޔާމީންގެ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ފުލުހުންގެ އާ މަރުކަޒު މި ހުޅުވީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މަދަނީ ބަޔަކަށް ބަދަލުކުރިތާ 16 އަހަރު ފުރުމުގެ ދުވަހާ ވެސް ގުޅުވައިގެންނެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަކި ދެ މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު 1، 2004 ގަ އެވެ.

31 ކޮމެންޓް, 60 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 12%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 88%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަބޭސް222

06 September 2020

މީނަ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުން ކިބައިން މާޢާފަށް އެދިބަލަ....!

The name is already taken The name is available. Register?

ހައް ދުންމަތި

02 September 2020

މިފަސް އަހަރު ޔާނު ހެދިތަންތަން ހުޅުވާ ނިމިނޭނެތަ އެހެން ކަމެއް މިވެރީންނަކަށް ނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

12134

02 September 2020

ފުރަތަމަ މިކަލޭގެ ޔާމީނަށް ގޮވި އެއްޗެއްސަށް މާފައްއެދެންވީނު ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އާންސީސް

02 September 2020

ނޫސް ތަކުން އެބަޖެހޭ ލިޔުމުގަ މި ނޫން ގޮތް ގޮތަށް ލިޔަން، ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ވެރިކަމުގަ އަދި ނިމޭނީ ވެސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ވެރިކަމުގަ. މި ޤައުމުގަ ރައްޔަތުންނަށް ނެތް އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ހަރުދު ކޮށްގެން ކަމެއ ކޮށްދީފަކާ އެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރަނގު

01 September 2020

މިޖަމީލަކީވެސް މިގައުމަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑުމުސީބާތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަކޫރުބޭ

01 September 2020

ޖަމީލޫ، މަބުނީ ޖަމީލުގެ ކިބައިން ޔާމީނު މާފަށް އެދެން ޖެހޭހޭ، އަޅެ ޖަވާބެއް ދީބަލަ، ލަދު.........

The name is already taken The name is available. Register?

ރޯނުއ

01 September 2020

އެތަނެއްތަރައްގީ ކުރާނީ އެތަނެއްދެކެ ލޯބިވާބަޔަކު.

The name is already taken The name is available. Register?

ބްރޫ ބްރޫ

01 September 2020

ބަލަ ތި ތަނަކީ ހުޅުނާލޭ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕލަނ ފަ ވެސް އިންތަނެއް ވަކިމީހެއްގެ ކަމެއް ނޫން، ތެންކްޔޫ އެހްޑީސީ. ޖަމީލޫ ކަންކަން ސިޔާސީކޮށް ފުތުނަ އުފެއްދުން ހުއްޓާލާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރުމާލުބާސަ

01 September 2020

ބުނާކަށް މިވަރުގެ ކަމަކާއި ދިމަލެއްނުވޭ. މިބޭޅާއަކަށް މިރާއްޖެއަކުނެތް ރަގަޅުއެކަކުވެސް. ރައީސްޔާމީނު ކައިރީ ނައިބަކަށްއުޅެ ކުއްލިއަކަށް ވީއެއްނޭގި ފިލައިގެން ގައުމުންބޭރަށް. ސިޔާސީޕާޓީއެއް ކައިރީ ފޮއިދުވަހު ނުއުޅެވޭ. އިހަށް ކަމުނުދިޔަތަން ފަހުން އެވަރެއްނެތި އެބަދޭ. މިހާރު ބުރުހަމަވެ އެއްކަލަ ފިލަންދުއްވައިގަތް ހިސާބަށް އާދެވި މަޑުޖެހިފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޅި

01 September 2020

ތީ ބޮލުރޮއްޖެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!