ވިޔަފާރި / އެންސިސް

މިޔަރު އުރަހަ ބޭރުކުރަން އުޅުނީ އެންސިސްއެއް ނޫން: ވަސީމް

ބޭރުކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަތް މިޔަރުު އުރަހަތައް: އޮޅުވާލައިގެން ބޭރުކުރަން އުޅުނީ 421 ކިލޯގެ މިޔަރު އުރަހަ -- ފޮޓޯ/ކަސްޓަމްސް

ކަސްޓަމްސް އިން އިއްޔެ އަތުލައިގަތް މިޔަރު އުރަހަ ޝިޕްމެންޓަކީ އެންސިސް އިން ބޭރުކުރަން އުޅުނު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް، އެންސިސް ފިޝަރީސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެންސިސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ވަސީމް އިސްމާއިލް "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ އެންޒީ ބްރޭންޑުގެ ފޮށިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މިޔަރު އުރަހަ ބޭރުކުރަން ބަޔަކު އުޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ރީތި ނަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ބަދަލު ހޯދަން އެކަން ކުރި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ޖައްސާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޮނުމަހާ އެއްކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަން އުޅުނު 429 ކިލޯގެ މިޔަރު އުރަހަ ހޯދީ ކަސްޓަމްސް އާއި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް ގުޅިގެންނެވެ. ލޮނުމަހުގެ ގޮތުގައި ޑިކްލަރޭޝަން ހުށައަޅައިގެން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ބައެއް އުރަހަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ އެންޒީގެ ލޯގޯ ޖަހާފައި ހުރި ކަރުދާހު ފޮށިތަކުގަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޮށިތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރީމަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ސުވާލު އުފެއްދި. އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެޕިއުޓޭޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފަ މިއޮތީ،" ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ކަންނެލި ބޭރުކުރަމުން އަންނަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކަސްޓަމްސް އިން އެއޮތީ ވަރަށް ހާމަކޮށް ބުނެފައި އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނިން ކުރި ކަމެއް ނޫނޭ."

ކަސްޓަމްސް އިން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިޔަރު އުރަހަ ބޭރުކުރަން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅީ އެންޒީ އިން ނޫން ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓު--

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ އެގޮތަށް ޓްވީޓު ކުރީ އެންޒީގެ ފޮށިތަކެއްގައި މިޔަރު އުރަހަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފެއްދުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގުތައް ނިމުމުން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅި ބައެއްގެ ނަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ކަސްޓަމްސް އިން ބުންޏެވެ.

އެންޒީ އަކީ އެންސިސްގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރޭ ބްރޭންޑް ނަމެކެވެ.

25 ކޮމެންޓް, 20 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 30%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އުރަހަ

05 January 2021

ރައީސް އޮފީހުން ހުއްދަ ނުލިބޭތީބާ ތި މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ގޮބަޅި

05 January 2021

ރާއްޖޭގަ ކީއްވެތޯ މިޔަރު ނުހިފަންވީ މުޅިކަނޑު ވަނީ މިޔަރުން އޮލަވެފައި 5 އަހަރަށް ނުވަތަ 3 އަހަރަށް މިޔަރު ބޭރުކޮށް ހިފުމުގެ ހުއްދަދޭންވީ ތިޔައީ އެތައްރުފިޔާއެއް! ދެންކިހާދެރަކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

murdoch.

04 January 2021

މިޔަރު އުރަހަ ބޭރު ކުރަން އުޅުނީ އެންސިސް އެއް ނޫން، މަށެއްވެސް ނޫން، އޭނައެއްވެސް ނޫން. ދެން ކާކު؟ ޖިންނި އެއް.. ހަބަރު ނިމުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލްފާ

04 January 2021

ކަސްޓަމްސްގެ މާލޭގުދަނުގަ އަދި ހުޅުމާލޭގަ ހުންނަ ސްކޭންމެޝިންތައް އޮޕްރޭޓް ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުއުފެދޭ. ދެން އެހެންވީމަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން، މަނާ ކިހާ އެެއްޗެއް އެތެރެކޮށްފަ ހުންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙުމަދު.

04 January 2021

މިޔަރު އުރަހަ ކަމަށް ސައްކު ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ޑްރަގުކޭސް ތަކުގަވެސް ވަނީ މިކަހަލަ ތޮތެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

އީކޯ ފްރެންޑްލީ

04 January 2021

އީކޯ ސިސްޓަމް ބެލެންސް ކުރުމަށް މިޔަރު ބާނަންވެސް ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭ. މިޔަރަކީ އޭޕެކްސް ޕްރިޑޭޓަރެއް (ފުޑް ސައިކަލް ގެ އެންމެ މަތީގައިވާ މަހެއް)، އެހެންކަމުން މިޔަރަށް ހަމަލާދޭނެ އެއްޗެއް ކަނޑުގައި ވަރަށް މަދުވާނެ. އިންސާނުން މިޔަރު ނުހިފާނަމަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަށް ކުރިމަތިވުން ގާތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަގު ވިޔަފާރި

04 January 2021

1997 ގައި ހަމަ ތޮގޮތަށް ފެނި ހުއްޓުވާ އެނގުމުން ފައިސާގެ ބާރު މާގަދަވި، ދައުލަތުގެ 1650ރ މުސާރަ ލިބޭ ތެދުވެރި އިޚްލާސްތެރިކަމަށް ވުރެ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ވުރެ. ޔުނިޓު ބަދަލުވެ، ދެންފެނިގެން ދިޔައީ ބައި އެޅިގެންދާ އިސް ވެރީންތަކެއް. ބުރާމަތް ސުނޯ، ބުރާމަތް ދޭކޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބިސްކާން

04 January 2021

ކޯސްޓްދަޅު އަދި އެސްޓީއޯ ފުއްބަސްތާތަކުގައި ބަންދު ކުރާނަމަ އެތަންތަން ބަދުނާމް ކުރަން ޖެހޭބާ؟؟ފުލުހުން ކޮންމެ ކަމެއްކުރިޔަސް ވަރިހަމަ ނުވާނެ..ޒިންމާދާރު ވެބަލަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ދުނި55

04 January 2021

ކީއްވެބާ ތިކަމެއް ކުރި ބަޔަކު ހާމަނުކޮށް ފޮރުވައިގެން ތިއުޅެނީ. ރެޑްހޭންޑް ކޮށް ވަގު ހިފުނީމަ ދެން ކޮންކަމަކާ ތި ފަސްޖެހެނީ!! އުރަހަ ކަމަށް ޔަގީންނުވަނީތަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ފާރޫގު

04 January 2021

ކުންފުނީގެ ރީތިނަމޭ ބުނާއިރު...މަހުގެ އުފެއްދުންތަށް ތައްޔާރު ކުރާތަނެކޭ ގޮނޑެކޭ އެއްގޮތް...ތިތަނުގެ ގިނަ ބާވަތްތަށް ތިފިހާރައިގަ ހުންނައިރުވެސް ހުންނަނީ ފޫޖަހާފަ....

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454