ދެން އަޅުވަން އޮތީ ދިވެހި ކޮން ފިލްމެއް؟

ރޯދަ މަހާ އެކު ދިވެހި ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އައި މަޑު ޖެހުން، ރޯދަމާ އެކު ނިމުނީ އެވެ. މިހާރު ވެސް ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމްތައް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ.


ރޯދައިގެ ކުރިން ސިނަމާ އަށް ވަނީ ހަތަރު ފިލްމެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އެއީ ފެބުރުއަރީގައި އެޅުވި "ދެވަންސޫރަ" އާއި މާޗްގައި އެޅުވި "ވަކިން ލޯބިން" އާއި ހަމަ އެ މަހު އެޅުވި "ރޭވުމުން" ގެ އިތުރުން އެޕްރީލްގައި އެޅުވި "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އެވެ.

ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަން އޮތީ ކޮން ފިލްމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ސާފު ޖަވާބެއް އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ފިލްމްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

އަބްދުﷲ (މުއާ) މުއާޒް ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ލީނާ" ރޯދައިގެ ކުރިންސްކްރީނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބުންޏަސް އެކަން ވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެހެންވެ ފަހަރުގައި ދެން އެންމެ އަވަހަށް ސިނަމާ އަށް އަންނަން އޮތް ފިލްމަކީ ވެސް އެ ފިލްމަށް ވެދާނެ އެވެ. "ލީނާ" އަކީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޝޫޓިން ވެސް ނިމިފައި އޮތް ފިލްމެވެ.

ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މަރައިލި އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި އަހަރުގެ އިތުރު ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "40+" ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އިސްމާއީލް ޝަފީގް ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ މި ފިލްމް ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ގަ އެވެ. "40+" އަކީ 2016 ގައި ޔޫސުފް (ޔޫއްޕެ) ޝަފީއު، ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅުނު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އަޅުވާނެ އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، މި އަހަރަށް ފަސްކުރި "ބާކީވެފައި" އަކީ ވެސް މި އަހަރު ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ފިލްމެކެވެ. މުހައްމަދު ޝަރީފް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަރިޔަމް އަފީފާ ހިމެނެ އެވެ.

ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޫޓިން ރ. އިނގުރައިދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، މި ފިލްމަކީ މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ނިއުމާ ބުނި ގޮތުގައި މޫމިން ފުއާދު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ނިވައިރޯޅި" ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ބޭނުން ވަނީ އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ކަމަށްވާ އޮކްޓޯބަރު 20 ގަ އެވެ.

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ގޮށްރާޅު" އަކީ ޑިސެމްބަރަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ސޯޅައިގައި ރިލީޒް ކުރި "4426" އަށް ފަހު، އަހުމަދު ޝިނާން ސޯލޯ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކްރައިމް ތުރިލާއެކެވެ. ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާ އެކު، އާ ކާސްޓުންތަކެއް ވެސް ފެނިގެންދާ ފިލްމަކީ އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ދަތުރު ކުރެއްވި ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވައިލި ހާދިސާ އަށް އަލީ ސީޒަން ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ފިނިފެންމާ: ގައްދާރު ވީ ކާކު؟" އަކީ ވެސް މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން އަމާޒު ހިފާފައި އޮތް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން ސީޒަން ފެބުއަރީ މަހު ބުނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މަދޮށިޕް ސްޓޫޑިއޯ އިން ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި، އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ އެވެ. އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށާ މި ފިލްމަކީ ވޯކިން ޓައިޓްލްއަކަށް "ފަރީ" ގެ ނަން ދީފައިވާ އެކަނިވެރި މައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމްތަކުގެ އިތުރަށް ވެސް މި އަހަރަށް ޕްލޭން ކުރި އިތުރު ފިލްމްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދިއެއް ނުފަށަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު (ޓެޑްރީ) ނިޔާޒް އިއުލާން ކުރި "ލަސްވިޔަސް" އާއި މުހައްމަދު ފައިސަލް ޑައިިރެކްޓް ކުރާ "ހައްޔަރު"، އަލީ ޝަޒްލީމް ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ނަފުސު" އަދި ޔޫއްޕެ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ކަޅަކި" ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

އަދި މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި އަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނީ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝާޒް އާއި ނައިފަރުގެ ޓީމަކުން ހަދަން ފެށި "މަރިޔަމް މާ" އަކީ ވާނުވާގައި އޮތް ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެކަން އިއުލާން ކުރަމުންނެވެ. "މަރިޔަމް މާ" އަކީ ވެސް މުޅިން އާ ޓީމަކުން، އާ ކާސްޓަކާ ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

އަމްޖަދު (އަމްޖޭ) އިބްރާހީމްގެ "ގިލަން" ސްކްރީނަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ 2015 އިން ފެށިގެންނެވެ. އަމްޖޭ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭނާ ކުރިން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި "ގިލަން" އަކީ މި އަހަރު އަޅުވާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެގޮތަކަށް މި އަހަރަކު ވެސް ނުހިނގި އެވެ. އެކަމަކު މި ފިލްމަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ފިލްމެކެވެ.

ހަމަ މިއާ އެކު އަމްޖޭގެ އެހެން ފިލްމެއް ވެސް އެބަ އޮތެވެ.އެއީ އައިމިނަތު ރިޝްފާ، ހާމިދު އަލީ އަދި އަހުމަދު (އާނަންދު) އީސަ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ "ދޭތީ އަނިޔާ" އެވެ. މިއީ 2016 ގައި ޝޫޓިން ފަށައި، ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ދިވެހި ސިނަމާ އައިސްފައި އޮތް ފަޅުކަން ފިލުވައި ދޭނެ ފިލްމަކަށް، ދިވެހި ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން މިހާރު ވެސް ތިބީ އިންތިޒާރުކޮށްގެންނެވެ. ސުވާލަކީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ފިލްމެއް އައިސްދާނެ ހެއްޔެވެ؟

މިދިޔަ އަހަރު 8 ފިލްމް ސިނަމާ އަ އެވެ.