ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-ސައުދީ

ދިވެހި ހައްޖުވެރީން ފުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 އޯގަސްޓް 2016

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ދިވެހިން ފުރުން

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު ފުރައިގެން ދާތީ، އާއިލާގެ އެހެން މީހަކު އެކަމާ ހިތާމަކޮށް ފަހުގެ ސަލާމް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު ފުރައިގެންދާތީ، އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ ސަލާމް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކަށް އެހެން މީހަކު އެހީތެރިވަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ކުއްޖަކާއެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާ މޮބައިލް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އާއިލާގެ މީހުންނާއެކު: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު ފެރީން ހުޅުލެއަށް ފައިބަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ދެ މީހަކު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ބަޔަކު އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ބަޔަކު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ ދެ މީހަކު އެމީހުންގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކާއެކު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިޕާޗަ ޓާމިނަލްގައި އާއިލާގެ މީހަކާ އެކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ހުޅުލެ: އޮގަސްޓް 18، 2016: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ މީހަކު ފެރީން ހުޅުލެއަށް ފައިބަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަމިއްލަ ފަސް ކުންފުންޏަކުން 2،000 މީހުން ދާނެ.---ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy