ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ރޯދަވީއްލުން

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ޖޫން 2017

ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުން: ޖެން ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި މި ރޯދަވީއްލުމުގައި ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ހަފުލާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ފޮޓޯފުޅުގެ ކައިރީގައި ސައޫދީ އެމްބަސީގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލަކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ހަފުލާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ފޮޓޯފުޅުގެ ކައިރީގައި ސައޫދީ އެމްބަސީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ހަފުލާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާންގެ ފޮޓޯފުޅުގެ ކައިރީގައި ސައޫދީ އެމްބަސީގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި، އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވަޑައިގަތުމުން، ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި، އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ (މ) އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމަށް ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވަޑައިގަތުމުން އެމްބަސީގެ އިސްބޭފުޅުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ނަސީރު ވަޑައިގަތުމުން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސައޫދީގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގެ ތެރެއިން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި، އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ (ކ) އަދި ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި (ކ-ވ) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ، ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި (ކ-ވ) އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ، ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އަދި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި، އެ ގައުމުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ (މ) އަދި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 16، 2017- ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ބޭއްވި ރޯދަވީއްލުމުގައި، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑަރު މެތުރިކް އަލް ދޮސާއީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު މަނިކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy