2 hours ago

7

ފްލެޓް ފޯމު ހުށަހަޅަން ލުއިތަކެއް ދީފި

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި 7،000 ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ލުއިތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

9 hours ago
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ
7 hours ago
"ނިންމުން ރިވިއުކުރަން އެދޭނަން، މަގާމެއް ނުގެއްލޭ"
10 hours ago
ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރު ގަޑިއަށް ހަތަރު ލައްކަ