ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

ހުސެއިން ވަހީދު

12 މާޗް 2017

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް މި މަހުގެ 18 ގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ މަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ތައްޔާރީތައް: ސަލްމާން ރަސްގެފާނު އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބާއްވަވައި، އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެ އަށް އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރައްވާނެ. ސިއްހީ ދާއިރާ އާއި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ރާއްޖެ އާއި ސައޫދީން ސޮއިކުރާނެ. ސައޫދީ ރަސްގެފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި މާލެ އަތޮޅުން ފަސް ތަރީގެ ތިން ރިސޯޓް، 13 ދުވަހަށް ވަނީ ބުކްކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ބަހައްޓާ ޑައިސް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 11، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެ މަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ކުރިއަށް ގެންދިއުން: ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 11، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެ މަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ކުރިއަށް ގެންދިއުން: ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި އިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކޮށް، ރީތިކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ބަހައްޓާ ސެލިއުޓިން ޑައިސް ރީތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާން ޒީނަތްތެރިކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައިވާ ރުއްތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ސައޫދީގެ އަސްކަރިއްޔާގެ "ބޮރާއިޑާ 902" މަނަވަރު އިއްޒުއްދީން ފާލަމާދިމާލުން ބޭރުގައި އަޅާފައި: ރަސްގެފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސައޫދީގެ ގިނަ ސިފައިންތަކެއް މާލޭގައި މިހާރު އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ބަހައްޓާ ސެލިއުޓިން ޑައިސް ކައިރީގައި ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާން ޒީނަތްތެރި ކުރުން: މިތަނުގައި ހުރި ރުއްތައް ސާފުކޮށް އަދި އާ ރުއްތަކެއް ވަނީ އިންދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކައި، ޖުމްހޫރީ މައިދާން ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ބަހައްޓާ ސެލިއުޓިން ޑައިސް ކައިރީގައި ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 12، 2017- ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ ރަސްގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ބަހައްޓާ ސެލިއުޓިން ޑައިސް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy