ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް

ހަސަން އާމިރު

4 ފެބުރުއަރީ 2019

ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރޭޑް ކޮލަމްބޯގެ ގޯލް ފޭސް ގްރީންގައި މިއަދު ބޭއްވި އިރު އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް.

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް ކުރިއަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑްގައި ސިފައިން މާޗް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑްގައި ސިފައިން މާޗް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގައި ސިފައިން މާޗް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް ކުރިއަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް ކުރިއަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް ކުރިއަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް ކުރިއަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑްގައި ރައީސް ސިރިސޭނާ ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑްގައި ރައީސް ސިރިސޭނާ ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑް ރައީސް ސިރިސޭނާ ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު އަދި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު އަދި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކޮލަމްބޯ، ފެބްރުއަރީ 4، 2019: ސްރީ ލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޕެރެޑް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy