ފޮޓޯގެލަރީ / ޓެކްސީ ހިދުމަތް

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތުގެ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ފޯރަމް

ހުސެއިން ވަހީދު

9 ޖެނުއަރީ 2019

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން ވަނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފައި. ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ގިނަ މީހުންގެ ޚިޔާލަކީ ޓެކްސީތަކަށް މީޓަރު ތައާރަފު ކުރުން. އަދި، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ވިސްނުމުގައި މާލެ-ހުޅުމާލެ އަށް 100ރ. ވެސް ކުޑަ.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު މޭޒުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން މަހުދީ އިމާދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އާންމު ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހައްމަދު ޒާހިރު (މީމުޒަވިޔަނި) އޭނާގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު މޭޒުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ (މ) އަދި އެ މިނިސްޓްރީ އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު މޭޒުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ފޯރަމް ހުށަހަޅައި ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު އަތް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިން އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- ޓެކްސީ ހިދުމަތްތަކާބެހޭ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވި ޑްރައިވަރަކު އޭނާގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު އަތް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 8، 2019- މާލެ-ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ޓެކްސީތަކުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގާ ފީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑްރައިވަރަކު އޭނާގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަނީ: ސިނަމަލާ ބްރިޖު ހުރަސްކޮށް ޓެކްސީތަކުން މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް އަދި ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަށް ކުރާ ކޮންމެ ދަތުރަކަށް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 40ރ. ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުގައި 100ރ. ނަގާ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު. މިރޭގެ ފޯރަމްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އެ އަގާ މެދު ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އަލުން އަގު ރިވައިޒް ކުރުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy